Теория и управление на образованието
Управление на образованието

 

Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика
История на педагогиката и българското образование
Специална педагогика
Методики на обучението в началните класове
Начална училищна педагогика
Педагогически технологии в детската градина
Предучилищна педагогика
Социална педагогика

 

Педагогика на обучението по ...
Методика на обучението по физика
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Методика на обучението по математика
Методика на обучението по математика и информатика
Методика на обучението по музика
Методика на обучението по техника и технологии
Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
Методика на обучението по словесно-изпълнителско и театрално изкуство

 

Филология
Теория и история на литературата
История на българската литература
Руска литература
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия
Общо и сравнително езикознание
Български език
Славянски езици
Теория и практика на превода
Английски език
Немски език
Фолклористика и етнология

 

История и археология
Стара история и тракология
Археология, вкл. нумизматика и епиграфика
Средновековна обща история
История на България
Нова и най-нова обща история
Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание

 

Философия
История на философията
Социална философия
Съвременни философски теории

 

Социология, антропология и науки за културата
Социология
Теория и история на културата

 

Психология
Трудова и организационна психология
Педагогическа и възрастова психология

 

Политически науки
Политология

 

Социални дейности
Организация и управление на социалните дейности

 

Обществени комуникации и информационни науки
Връзки с обществеността
Приложение на новите информaционни технологии в PR

 

Право
Административно право и административен процес
Гражданско и семейно право
Трудово право и обществено осигуряване
Международно право и международни отношения
Наказателно право
Наказателен процес
Конституционно право
Теория на държавата и правото. Политически и правни учения
Римско право
Нотариално право
Застрахователно право
Право на Европейския съюз

 

Администрация и управление
Икономика и управление (индустрия)
Организация и управление извън сферата на материалното производство /мениджмънт на публичната сфера/
Икономика и управление (Предприемачество)

 

Икономика
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културна сфера)

 

Туризъм
Икономика и управление на туризма

 

Физически науки
Физика на кондензираната материя и вълновите процеси

 

Химически науки
Неорганична химия
Органична химия

 

Науки за земята
Икономическа и социална география
Природна география
Екология и опазване на околната среда
Картография и тематично картографиране

 

Математика
Математически анализ
Изследване на операциите
Алгебра
Математическо моделиране и приложения на математиката

 

Информатика и компютърни науки
Информатика

 

Машинно инженерство
Машини и процеси в леката промишленост

 

Електротехника, електроника и автоматика
Електронизация

 

Компютърни системи и технологии
Компютърни системи, комплекси и мрежи

 

Обществено здраве
Логопедия
Кинезитерапия

 

Изобразително изкуство
Дизайн и пластични изкуства

 

Музикално и танцово изкуство
Хореография
Теория и практика на изпълнителското изкуство

 

Театрално и филмово изкуство
Кинознание, киноизкуство и телевизия