Форма на обучение / Информационен пакет
  • редовно
  • задочно

 

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Филологически факултет.

 Анотация

Докторската програма Общо и сравнително езикознание в научно направление 2.1. Филология е предназначена за магистри, които са завършили филологически специалности с поне един чужд език.

Целта на докторантурата по Общо и сравнително езикознание е да бъдат подготвени висококвалифицирани и с достатъчен научен потенциал кадри, които със знания и научно-изследователски умения да допринасят за развитието на сравнителното и съпоставителното езикознание в България. Обучението в програмата е основен начин за подготовка на висококвалифицирани кадри в сферата на филологическите науки и по-специално в областта на науките за езика.

Основен приоритет на програмата е развитието на иновативно теоретично мислене, основано на богата общо филологическа и частно лингвистична култура. В процеса на обучението се използват съвременни изследователски подходи, теории, методи и форми на езиков анализ.

Чрез обучението се осигурява разширяване на фундаменталната теоретико-професионална подготовка чрез разработване на дисертационен труд по основополагащ или приложен проблем за теоретичната и приложната лингвистика в съответствие с високите съвременни изисквания и необходимостта от непосредствено обвързване на научната теория с практиката.

В духа на изискванията на Болонския процес научните ръководители на докторантите по тази програма последователно работят за задълбочено усвояване на систематизирани знания в областта на общото, сравнителното и съпоставителното езикознание и за овладяване на основните умения и методи за провеждане на самостоятелни научни изследвания. Във връзка с това специално се работи върху формирането на докторантите като млади учени, притежаващи способността свободно да комуникират с колеги от професионалната общност, както и с по-широка аудитория.

Защитилите докторска степен могат да се реализират в множество области на съвременния живот у нас и чужбина: наука, образование, културна сфера, управленски дейности, проектна дейност и т.н.