Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно/на самостоятелна подготовка

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Правно-исторически факултет, катедра "Гражданскоправни науки".

 Анотация

Целта на докторантската програма по научната специалност "Нотариално  право" е със съвременни изследователски методи и средства да бъдат подготвени висококвалифицирани кадри, които със знанията и уменията си на основата на формираните у тях научно-изследователски умения да допринасят за по-нататъшното развитие на науката и практиката в областта на нотариалното право. Това означава, че завършилите ОНС "доктор" по тази програма ще владяте компетенции за самостоятелна научноизследователска дейност. Чрез методите на обучение се осигурява разширяване на фундаменталната теоретико-професионална подготовка на завършилите. Разработва се дисертационен труд по актуален проблем за науката и юриспруденцията,  в съответствие с високите съвременни изисквания и необходимостта от непосредствено обвързване на доктрината с конкретните потребности на юриспруденцията и на практиката.

Изисквания към докторантите

 • стремеж за разширяване на съществуващите познания в научната област на изследвания;
 • умение за планиране и реализиране на изследователската дейност в съответствие с индивидуалния план на докторанта;
 • развиване на умения за обработване и използване на значителен обем информация от различни източници, които представляват научни постижения в теорията и практиката;
 • владеене на интелектуални умения, свързани с тълкуване, анализиране и практическо приложение на познанията в областта на теорията и практиката;
 • умение за използване на съвременните технологии за научните изследвания;
 • умение за работа в екип и презентационни умения.

Компетенции на завършилите програмата:

 • осигуряване на специални знания в областта на нотариалното право;
 • задълбочаване на знанията не само в областта на нотариалното право , но и в близки взаимосвързани научни области (търговско право, вещно право, гражданскопроцесуално право);
 • постигане на висока квалификация на обучаваните за решаване на  научно-теоретични проблеми и проблеми от юридическата практика с научни подходи и методи;
 • изграждане на самостоятелно творческо мислене  и умение за провеждане на самостоятелни научни изследвания, разработване на научни тези  и развиване на нови научни идеи;
 • детайлно разбиране на техники, прилагани за научни изследвания и академични проучвания;
 • подготовка на висококвалифицирани кадри за научно-изследователска  и преподавателска дейност;
 • Усвоява се методиката на научните изследвания и нейното прилагане  през призмата на конкретния научно-практически проблеми;
 • Изгражда се компетентност за детайлно разбиране техники, прилагани за научни изследвания и сложни академични проучвания;
 • Формират се  умения за боравене с научния апарат;
 • Изграждат се умения за търсене, извеждане и анализ на научните и практическите проблеми;
 • Изграждат се умения да формират информирани преценки по сложни въпроси в областта на нотариалното право, както и да се представят идеите и заключенията си ясно и ефективно както пред специалисти, така и пред неспециалисти;
 • Формират се умения за прилагане на научен подход и използване на научен инструментариум  в изследователската работа;
 • Усвояват се знания по методика на преподаване на юридически дисциплини;
 • Формират се специални знания  и умения за работа с различни информационни източници и се придобива висока  компютърна и езикова подготовка, ориентирани към осигуряване на личната информационна осведоменост и улесняване на професионалните контакти с учени от други страни;
 • Придобиват се специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи;
 • Развива се способност за разширяване и изменяне на съществуващите знания в областта на нотариалното право, както и на неговите взаимодействия с други научни отрасли в областта на правото.

Получилите образователната и научна степен "доктор" по нотариално право намират своята реализация като изследователи  в научни центрове и звена, преподаватели във висши училища, държавни експерти, консултант-експерти в правителствени и неправителствени организации, експерти в управленчески и научно-изследователски центрове и институти, експерти в държавната администрация  и органите на съдебната власт.

Учебен план

Всеки докторант, съгласувано с научния му ръководител изготвя индивидуален учебен план за подготовка, който се обсъжда в катедрата по "Гражданскоправни науки". Индивидуалният учебен план се изготвя на базата на учебния план на акредитираната от НАОА докторска програма по Нотариално право и в последствие се внася за утвърждаване на Факултетния съвет. Учебните планове на докторантите се привеждат в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за приложението му, Закона за висшето образование, Вътрешните правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Правилника за устройство и дейността на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград и Правилника за образователните дейности на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Продължителността на обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" е в зависимост от формата на обучение на докторанта - редовна, задочна и на самостоятелна подготовка. Редовната форма на обучение е с минимален срок на подготовка две години; задочна форма на обучение - минимален срок на подготовка три години; на самостоятелна подготовка - с минимален срок на подготовка две години. Срокът за докторантурата може да се удължи по обективни причини до една година със заповед на Ректора, след съгласуване с научния ръководител по предложение на Факултетния съвет (Вътрешни правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград).

Задължителни дисциплини

 1. Българско нотариално право  -  изпит;
 2. В зависимост от избора на темата в научната специалност (Гражданско право, Вещно право, Облигационна право, Търговско право, Търговски сделки и несъстоятелност или Семейно и наследствено право) - изпит;
 3. Българско гражданскопроцесуално право - изпит;
 4. Обучение по чужд език - изпит;
 5. Подготовка и управление на проекти - изпит.

Избираеми дисциплини

 1. Международно частно право - изпит/ събеседване;
 2. Устройство на територията - изпит/ събеседване.

Факултативни курсове

 1. Право на Европейския съюз - събеседване
 2. Сравнително гражданско и търговско право - събеседване

Дипломиране:

 • Полагане на изпити, включени в индивидуалния план на докторанта;
 • Защита на докторска дисертация.