Форма на обучение / Информационен пакет

редовно, задочно, самостоятелна форма - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2021 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Докторската програма по "Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка" включва обучение по задължителни и избираеми учебни дисциплини. Задължителните дисциплини осигуряват подготовка по чужд език (английски език), управление на проекти, методология на научните изследвания, фундаментални научни проблеми в областта на философията на образованието, теорията и методиката на физическото възпитание. Избираемите дисциплини са две и осигуряват подготовка съобразно спецификата на дисертационната разработка.

Обучението се организира във форма на лекции, индивидуални консултации, възлагане на изследователски задачи, а резултатите се проверяват чрез изпит пред тричленна комисия, назначена със заповед на ректора.

В учебния план е включена педагогическа дейност - провеждане на семинарни занятия, хоспетиране, участие в изпитни дейности и учебни курсове.

Цели на докторската програма

Основна цел на докторска програма "Теория  на физическото възпитание и спортната тренировка" е да се реализира процес на задълбочена научноизследователска подготовка на кадри, които да придобият  професионални компетентности за осъществяване на научно-практическа и преподавателска дейност в областта на физическото възпитание и спортната тренировка. Областите на научно познание включват:

 • Теорията и методиката на физическото възпитание като целенсочен педагогически процес в различните образователни етапи и степени в образователната система;
 • Теория и методика на спортната тренировка като адаптационен процес;
 • Философски основи на педагогиката и конкретно на теорията на физическото възпитание;
 • Методология и метрология на спортно-педагогическите изследвания.

Целите на обучението по докторската програма са обосновани от формиране и овлядяване на изследователски компетентности и знания от осмо ниво на Националната квалификационна рамка: провеждане на самостоятелна изследователска дейност, изискваща фундаментална педагогическа подготовка; овладяване на компетенции за научно-преподавателска, експертна и управленска дейност в образователните организации.

Организация на обучението

Статут на докторант се придобива след конкурс или представяне на проект за докторска дисертация. На докторантите се определя научен ръководител.

Обучението в редовна и самостоятелна форма е със срок до три години, но не по-малко от две, а в задочна форма - до четири години

Докторската програма е предназначена за продължаване на образованието  и придобиване на образователната и научна степен "Доктор" по професионалното направление І.3. Педагогика на обучението по (Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка) на придобили ОНС "Магистър".

Усвоени знания, умения и компетентности съгласно националната квалификационна рамка

1. Общонаучна подготовка (задължителна):

Насочена е към придобиване на знания от философията, педагогиката, чужд език и други общообразователни и научни области.

2. Специална спортно-теоретическа подготовка (чрез избираема и научноизследователска подготовка):

Под формата на специализиращи избираеми учебни дисциплини и чрез НИД, програмата включва обучение по темата на дисертационния труд и по сродни учебни дисциплини като научни основи на ТМФВ, ТМСТ по вид спорт, биомеханика и моделиране на спортните движения, метрология на ФВС, спортна статистика, спортна физиология, спортна психология, социология на спорта, управление на физическото възпитание и спорта и др. В резултат на това завършилият докторската програма:

 • познава същността на физическото възпитание и спорта и неговите социални функции;
 • придобива знания за законовата и подзаконовата уредба за образованието и физическото възпитание и спорта и други правни норми, които имат отношение към дейността на доктора;
 • познава структурата, устройството и функциите на държавните и международни институции (МОН, ММС, спортни федерации, асоциации и др.), които администрират управлението на физическото възпитание и спорта;
 • познава анатомичните, физиологични и социално-психологически характеристики и особености на човешкия организъм и изменението им в резултат на физически въздействия (според темата на дисертационния труд);
 • има познания за възрастовата динамика в развитието на човешкия организъм под влияние на активна спортно-състезателна дейност;
 • познава общата и специфична моторика, съобразно избрания вид спорт (според темата на дисертационния труд);
 • познава теорията на физическото възпитание и спорта като система от научни знания (съдържание и структура на теорията и характеристиката на съвременните системи за физическо възпитание и спортна подготовка;
 • познава същността на спортната тренировка - като сложен многостранен адаптационен процес, тренировката като процес на управление;
 • познава същността на физическото натоварване, умората и възстановяването и спортната форма като специфичен адаптационен феномен;
 • запознат е със здравните, етичните и педагогическите аспекти на ФВС (спортен травматизъм, хранене ,възстановяване и др.);

Сфери на професионална реализация

Завършилите ОНС "Доктор" в докторската програма "Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка)" в професионално направление І.3.Педагогика на обучението по..., с придобитите знания, умения и компетенции се реализират във висшето училище като преподаватели; учители по "Физическо възпитание и спорт" с първи клас квалификация; като треньори, спортни консултанти.

Докторантът се отчислява с право на защита при изпълнение на задълженията по учебния план. При успешно приключване на изследователската работа и след преценка на научния ръководител докторантът придобива право на защита на дисертационния труд. Защитата се осъществява пред научно жури.