Форма на обучение / Информационен пакет

редовна

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2021 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Филологически факултет.

 Анотация

Докторската програма е създадена, за да удовлетвори потребностите на висшите училища, научните и държавни институции със специалисти в областта на българската литературна история. Тя разширява основната и специализираната подготвеност, придобити в ОКС «магистър». Подготовката за научно-изследователска работа на докторантите върви паралелно с тяхното обучение да преподават. Идеята е докторантът да усвои не само тясно специализирани познания, но и умения за работа в семинари и практически условия.

Резултатите от обучението се определят съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България.

Завършилият докторската програма притежава основните ресурси за самостоятелна научна и преподавателска дейност - умее да определя своя научен обект, владее технологията на работа с и издирване на библиография, може да определя свои приоритети в науката за литературата и е обучен за работа в екип.

Цел на докторскатапрограма е да:

 • подготви високо квалифицирани специалисти в областта на литературната история;
 • да формира умения за изследване на отделни граници и периоди в нея: времето на канона (проблеми на езика на средновековната книжнина), смесеният характер на книжовността, преводна и оригинална литература, отвъд канона (среднобългарски паметници и смесени сборници), «разделението на езиците» (ХІХ век);
 • да изгради научна компетентност в основните периоди от процесуалното битие на българската литература (стара - нова - съвременна);
 • да формира научни и практико-приложни знания и умения за самостоятелна преподавателска и научно-изследователска дейност;

Примерни области на научни проучвания в докторската програма:

 • Идеи за нормата - религия и литература: клишета и условности;
 • Старобългарски «литературни» жанрове;
 • Литература и История - проблеми на художествеността (ХІХ век);
 • Литературната периодика през Българското възраждане;
 • Образи на българската памет - мемоаристиката от края на ХІХ век;
 • Проблеми на българския литературен модернизъми авангард (края на ХІХ, началото на ХХ век и времето между двете световни войни);
 • Женският канон - начало и исторически хоризонти;
 • Езикът на властта и литературата.

Практически умения и компетентности, придобивани от докторантите:

 • самостоятелно научно мислене, оформяне на собствен научен език и стил;
 • познаване и приложение на научните методи на литературен анализ, които прилага в изследваните области и проблеми;
 • синтез, моделиране, изграждане и тестване на хипотези в областта на литературната теория;
 • оперира с литературно-историческите факти и ги интерпретира в подходящ контекст;
 • умение за провеждане на научна комуникация при участие в научни дискусии, презентация на резултатите от дейността си пред различна аудитория.

Възможностите за кариерна реализация на докторантите са в:

 • академичното обучение - преподавател по увод в литературната теория във висше учебно заведение;
 • научните проучвания - изследовател, провеждащ самостоятелна научно-изследователска дейност;
 • учител в средното училище;
 • специалист (консултант) в издателства и културни институции;
 • специалист с умения за осъществяване на проектна дейност