Форма на обучение / Информационен пакет

редовно - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

Разработването на дисертационния труд е научноизследователска задача или оригинално научно изследване, насочено към решаване на научни или научно-приложни проблеми. Той съдържа оригинален теоретичен или приложен принос и показва, че авторът му има задълбочени научни познания в съответната област  способност за самостоятелни научни изследвания.

Програмата за обучението на докторанти по Природна география осигурява научно ръководство и материална база за научни, научно-приложни и развойни разработки. Тя допринася за овладяване на методологията на научното познание и общонаучните методи за анализ, формиране на професионална готовност за самостоятелна научноизследователска и педагогическа работа; формиране на умения и навици за използване на средствата на съвременните информационни и комуникационни технологии в научноизследователската и педагогическата дейност.