Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в Югозападния университет „Неофит Рилски“:

  1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;
  2. съгласно актове на Министерския съвет;
  3. при условията на чл. 95, ал. 8 и 9 от Закона за висшето образование (ЗВО).

Чуждестранните граждани могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Република България, ако:

  • имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;
  • имат статут на бежанци;
  • са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление № 228 на Министерския съвет от 1997 г.

Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на междуправителствени спогодби и съгласно актове на Министерския съвет, подават документите си в Министерството на образованието и науката и се приемат при условията и реда, определени в съответната спогодба и акт на Министерския съвет.
За подробна информация посетете www.minedu.government.bg

Приемането на кандидатите граждани на държави от  Европейския съюз и  Европейското икономическо пространство за студенти  по желаните специалности  се извършва  при условията, определени за български граждани с конкурсен изпит и участие в класиране.

Прием на лица с двойно гражданство – едно от които е българско, може да се извършва по реда и условията за българските кандидат-студенти, или по реда на чуждестранни граждани.

Лица с двойно гражданство, едното от които е българско, заплащат половината от размера на определените за чужденци такси, когато са приети при условие и ред, определени за чуждестранни граждани.

Чуждестранните граждани, които не владеят български език, през първата година се обучават в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка по български език. Обучението в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език на чуждестранните студенти, одобрени за обучение в Югозападния университет „Неофит Рилски“, се провежда от университета. Обучението по български език завършва с изпит /писмен и устен/, който се полага пред комисия. На лицата, успешно завършили езиковата и специализирана подготовка, се издава Свидетелство /съгласно образец, регистриран в МОН/, необходим за записването на чуждестранните студенти в първи курс.

Таксата за езиков и специализиран курс по български език е в размер на 3000 €.

Чуждестранните граждани, приети за студенти в Югозападния университет „Неофит Рилски“, могат да продължат обучението си в първи курс в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специализираните дисциплини.

Таксите за обучение на чуждестранните студенти се определят ежегодно с постановление на Министерския съвет.

Прием на лица от българска народност и граждани на Република Северна Македония (като се кликне да препраща тук: https://higher-edu.mon.bg/ap/home )

Условия за кандидатстване на граждани на държави извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство

Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на чл. 95, ал. 8 и 10 от ЗВО, подават документите си в Югозападния университет „Неофит Рилски“, сграда Ректорат, ет. 1, кабинет 102, отдел „Чуждестранни студенти“ в срок до 10 септември в годината на кандидатстването.

Кандидатите за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“ подават документи, както следва:
- начало на обучението – зимен семестър на съответната учебна година – 10 септември в годината на кандидатстване.
- начало на обучението – летен семестър на съответната учебна година – 1 февруари в годината на кандидатстване.

Необходими документи:

1. Формуляр – по образец;

2. Копие на дипломата за средно образование (или заместващ дипломата документ) и приложението с оценките.

2.1. Минималният среден успех от учебните предмети от документа за завършено средно образование, които са балообразуващи за специалността, за която кандидатства лицето, не може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование.

3. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.

4. Академична справка – за студенти, кандидатстващи за частичен срок на обучение.

4.1. Копие от документа за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ или „Магистър“ – за кандидати за обучение в магистърска степен.

4.2. Документ за признато висше образование, придобито в чуждестранен университет.

5. Пет снимки.

6. Копие от чуждестранен паспорт или друг официален документ за самоличност.

7.Кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско, го удостоверяват с копие на документ за самоличност на български граждани.

8. Документ за владеене на български език на ниво В2 съгласно Общата европейска езикова рамка, издаден от висше училище в Република България – за кандидатите, които ще се обучават на български език и няма да преминават езикова и специализирана подготовка.

9. Документите по т. 2, 3 и 4 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

10. Чуждестранните граждани, които не владеят български език, през първата година се обучават в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка по български език в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Таксата за езиков и специализиран курс по български език е в размер на 3000 €.

11. Чуждестранните граждани, приети за студенти в Университета, могат да продължат обучението си в първи курс по специалността, в която са приети, след успешно завършен подготвителен курс за езикова и специализирана подготовка по български език/английски език на ниво В2 съгласно Общата европейска езикова рамка и специализираните дисциплини по учебен план.

12. Таксите за обучение на чуждестранните студенти се определят ежегодно с решение на Министерски съвет.