Обучението за следдипломна квалификация се организира и провежда от основните звена на университета и в Центъра за продължаващо обучение към Факултета по педагогика по утвърдена учебна документация – квалификационна характеристика, учебен план и учебни програми.

Обучение за придобиване на професионална квалификация „Учител“ се провежда след придобита степен на висше образование или едновременно с подготовката за придобиване на съответната образователно-квалификационна степен.

Университетът организира курсове за повишаване на професионалната квалификация:

1. Краткосрочни курсове с продължителност на обучението до един семестър: квалификационни курсове, тренинги за усвояване и усъвършенстване на професионално-педагогически умения, семинари, практикуми, проблемни групи, конференции и други.

2. Дългосрочни курсове с продължителност на обучението най-малко два семестъра: за придобиване на квалификация „Учител“, за придобиване на нова или допълнителна квалификация, специализация (професионална квалификация за повишаване на придобитата квалификация по дадена специалност), професионално-педагогическа специализация.

Формите на обучение са задочна, редовна и дистанционна.

Обучението се осъществява само срещу заплащане след сключване на договор между университета и специализанта и/или други възложители.

След успешно завършване на обучението участниците получават документи в съответствие с Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, както следва:

  • Свидетелство за професионална квалификация;

  • Свидетелство за професионално-педагогическа специализация;

  • Удостоверение за специализация или допълнително обучение;

  • Сертификат за завършен курс.