Форма на обучение / Информационен пакет
  • редовно
  • задочно

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Филологически факултет.

 Анотация

Докторската програма Немски език в научно направление 2.1. Филология е предназначена за магистри със завършена филологическа специалност с немски език. Продължителността на програмата е три години, формата на обучение - редовна.

Целта на докторската програма Немски език е да подготви кадри с висока квалификация и достатъчен научен потенциал за различни сфери на обществено-политическия и икономическия живот в страната и чужбина: наука, образование, култура, туризъм, управление, връзки с обществеността и много други, където защитилите своите докторски дисертации могат да намерят своята професионална реализация.

В процеса на обучение се прилагат съвременни изследователски подходи, базирани на нови научни теории за постигане на високо ниво на фундаменталната теоретична подготовка на бъдещите доктори по специалността. На студентите се осигуряват необходимите условия (достъп до непрекъснато обновявани бази данни, налична специализирана литература, консултации с изявени учени в научната област, възможности за участие в научни форуми и за публикуване на резултати от научни изследвания и др.) за своевременно завършване на обучението.