Форма на обучение / Информационен пакет

Редовно/Задочно - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

Обучението се извършва от ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ.

 Анотация

Докторската програма по връзки с обществеността предполага усвояване на задълбочени знания в интердисциплинарната област на обществените комуникации, които са динамична сфера на социалното познание. Докторантите трябва да умеят да интерпретират наученото чрез критичен анализ на най-новите тенденции в направления като employer branding, internet security, community branding, citizens relations management, кризисен мениджмънт и PR, черен PR и др.. Същевременно програмата включва познаване и прилагане на богат набор от изследователска методика за търсене на ново научно-практическо знание и усъвършенстване на преносими умения и социални компетентности за справяне в реална и критична среда.

Основната цел на докторска програма "Връзки с обществеността" е да се осъществи устойчив процес на задълбочена научноизследователска подготовка на кадри, които да придобият комплекс от качества за компетентно осъществяване на научно-практическа и преподавателска дейност в областта на обществените комуникация.

Обучението е насочено към реализиране на следните основни задачи:

  1. Създаване на предпоставки за високо качество на обучението в областта на систематизираното знание по обществените комуникации и граничните научни области.
  2. Обучение за овладяване на специализираните методи и техники, необходими за решаване на основни проблеми в сферата на научните изследвания на връзките с обществеността.
  3. Стимулиране на лично и интелектуално израстване с цел придобиване на преносими умения чрез създаване на среда за усъвършенстване на логическото, творческото и критическото мислене, необходими за намиране на широк диапазон от научно-практически решения.

Професионална реализация

Подготовката на докторантите в програмата дава възможност за професионална реализация като преподаватели и изследователи в университети, висши експерти в държавните институции, висококвалифицирани кадри в мениджмънта на организациите за управлението на комуникационния процес.