Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно/на самостоятелна подготовка

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Правно-исторически факултет, катедра "Гражданскоправни науки".

 Анотация

Целта на докторската програма по научната специалност "Застрахователно право" е да бъдат подготвени и обучени висококвалифицирани юристи с научен потенциал, които с придобитите специални знания в сферата на обществените отношения по предоставяне на застрахователни услуги и научно-изследователски умения да допринасят за развитието на науката и практиката в областта на застрахователното право. Посредством методите на обучение по докторската програма по "Застрахователно право" ще се осигури разширяване на фундаменталната теоретико-професионална подготовка  и разработване на дисертационен труд по актуален проблем за науката и юриспруденцията в сферата на застрахователните услуги, който съответства на съвременните потребности на правната доктрина и юриспруденция. Завършилите ОНС "доктор" по тази програма ще владеят основни компетенции за творческа научноизследователска дейност, за преподавателска работа, за експертна и управленска дейност в различни частни и публични институции. Програмата е ориентирана към стимулиране и развитие на критично мислене, свързано с тълкуване и прилагане на правни норми и съдебна практика.

Изисквания към докторантите

 • стремеж за разширяване на съществуващите познания в научната област на изследвания;
 • умение за планиране и реализиране на изследователската дейност в съответствие с индивидуалния план на докторанта;
 • развиване на умения за обработване и използване на значителен обем информация от различни източници, които представляват научни постижения в теорията и практиката;
 • владеене на интелектуални умения, свързани с тълкуване, анализиране и практическо приложение на познанията в областта на теорията и практиката;
 • умение за използване на съвременните технологии за научните изследвания;
 • умение за работа в екип и презентационни умения.

Компетенции на завършилите програмата:

 • осигуряване на фундаментални и специални знания в областта на застрахователното право, както и в близки научни области, включително и по отношение на икономическите аспекти на застраховането;
 • постигане на висока квалификация на обучаваните за решаване на  научно-теоретични проблеми и проблеми от юридическата и съдебна практика с научни подходи и методи;
 • изграждане на самостоятелно творческо мислене и умение за провеждане на самостоятелни научни изследвания, разработване на научни тези  и развиване на нови научни идеи;
 • детайлно разбиране на техники, прилагани за научни изследвания и академични проучвания;
 • подготовка на висококвалифицирани кадри за научно-изследователска и преподавателска дейност.
 • усвояване на методиката на научните изследвания и нейното прилагане  през призмата на конкретния научно-практически проблем;
 • изграждане на компетентност за детайлно разбиране на техники, прилагани за научни изследвания и сложни академични проучвания;
 • формиране на  умения за боравене с научния апарат, включително коректно цитиране на научни съчинения;
 • изграждане на умения за търсене, тълкуване и анализ на научните и практически проблеми;
 • изграждане на умения за формиране на многоаспектна преценка по сложни въпроси в областта на застрахователното право, както и представяне на заключенията си ясно и ефективно както пред специалисти, така и пред неспециалисти;
 • формиране на умения за прилагане на научен подход и използване на научен инструментариум  в изследователската работа;
 • усвояване на знания по методика на преподаване на юридически дисциплини;
 • усвояване на научния стил на изложение и умение ясно, структурирано, логично и точно да аргументира своята позиция;
 • формиране на специални знания и умения за работа с различни информационни източници и придобиване на висока  компютърна и езикова подготовка, ориентирани към осигуряване на личната информационна осведоменост  и улесняване на професионалните контакти с учени от други страни.
 • придобиване на специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи.
 • развиване на способност за критично мислене и разширяване и актуализиране на съществуващите знания в областта на застрахователното право и сродни на застрахователното право научни области (търговско право, административно право, облигационно право);
 • умения за анализиране на различните аспекти на даден проблем в областта на застрахователното право и успешното му решаване.

Получилите образователната и научна степен "доктор" по застрахователно право ще намерят своята реализация като изследователи в научни центрове и звена, преподаватели във висши училища, държавни експерти, консултант-експерти в правителствени и неправителствени организации, експерти в управленчески и научно-изследователски центрове и институти, експерти в специализираните държавни органи и органите на съдебната власт, експерти и специалисти в застрахователни компании и компании, които развиват застрахователна и близка на застраховането дейности. Практическата подготовка на докторантите дава възможност за реализация в конкретните условия на преподавателската, научно-изследователската и експертната дейност.

Учебен план

Всеки докторант, съгласувано с научния му ръководител изготвя индивидуален учебен план за подготовка, който се обсъжда в катедра по "Гражданскоправни науки". Индивидуалният учебен план се изготвя на базата на учебния план на акредитираната от НАОА докторска програма по "Застрахователно право" и впоследствие се внася за утвърждаване на Факултетния съвет. Учебните планове на докторантите се привеждат в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България и правилника за приложението му, Закона за висшето образование, Вътрешните правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Правилника за устройство и дейността на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград и Правилника за образователните дейности на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Продължителността на обучение за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" е в зависимост от формата на обучение на докторанта - редовна, задочна и на самостоятелна подготовка. Редовната форма на обучение е с минимален срок на подготовка две години; задочна форма на обучение - минимален срок на подготовка три години; на самостоятелна подготовка - с минимален срок на подготовка две години. Срокът за докторантурата може да се удължи по обективни причини до една година със заповед на Ректора, след съгласуване с научния ръководител по предложение на факултетния съвет (Вътрешни правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград).

Задължителни дисциплини

 1. Застрахователно право -  изпит;
 2. Обучение по чужд език - изпит;
 3. Подготовка и управление на проекти - изпит.

Избираеми дисциплини

 1. Гражданско право - изпит/ събеседване;
 2. Облигационно право - изпит/ събеседване;
 3. Търговски сделки и несъстоятелност - изпит/ събеседване;
 4. Управление на риска вътрешен контрол в застраховането - изпит/ събеседване;
 5. Счетоводство в застраховането - изпит/ събеседване.

Факултативни курсове

 1. Сравнително гражданско и търговско право - събеседване

Дипломиране:

 • Полагане на изпити, включени в индивидуалния план на докторанта;
 • Защита на докторска дисертация.