Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно - Информационен пакет
самостоятелна подготовка

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2026 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

 Анотация

Специалност „Философия“ предлага програма за обучение на докторанти в образователната и научна степен „Доктор“ в научната специалност „Съвременни философски теории”. Програмата е предназначена за магистри, които са завършили философия, но също така и за широк кръг хуманитарни специалности. В определени области и проекции тя е подходяща и за студенти от природо-научните специалности.

Целта на докторантурата по научната специалност „Съвременни философски теории” е да бъдат подготвени висококвалифицирани и с достатъчен научен потенциал кадри, които със знания и научно-изследователски умения да допринасят за развитието на духовността в България. Програмата цели развитие на иновативно теоретичното мислене, подплатено с богата историкофилософска култура.

Използват се съвременни изследователски подходи, методи и форми на философстване. Чрез обучението се осигурява разширяване на фундаменталната теоретико-професионална подготовка чрез разработване на дисертационен труд по основополагащ или приложен проблем за науката и обществената практика в съответствие с високите съвременни изисквания и необходимостта от непосредствено обвързване на научната теория с духовните предизвикателства на епохата. Спецификата на предлаганата докторска програма се състои в акцента върху херменевтичната, феноменологичната и екзистенциалната определеност на съвременното философско мислене. Вярно е, че за Съвременните философски теории има различни разбирания, както и че към тях има различни подходи. Най-общо те биха могли да се специфицират като утвърдените и евристични методи на изследване: екзистенциализъм, персонализъм, философия на езика, философия на науката, постмодернизъм и др.

Целта на философската колегия в ЮЗУ „Неофит Рилски“ е да утвърди докторантурата като основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри в областта на съвременните философски теории. В духа на изискванията на Болонския процес преподавателите от Философския факултет последователно работят за задълбочено усвояване от страна на докторантите на систематизирани знания в областта на съвременните философки теории и за овладяване на основните умения и методи за самостоятелни научни изследвания. Това е част от нашето вписване в духа на съвременна Европа. Акцентът при обучението на докторанти се поставя и върху изграждането на способности за критическо философстване, оценяване и синтез на новите глобалистки и постмодерни идеи, интерпретации и подходи във философските изследвания. Внимание се отделя на формирането на докторантите като млади учени, притежаващи способността свободно да комуникират с колеги от професионалната общност, както и с по-широка аудитория. Последното е от особена важност предвид спецификите на региона и, по-общо, нивото на развитието на България като член на Европейския съюз.

Докторантите се подготвят за работа с класически и съвременни текстове. Тяхната практика е теоретичното изследване. Формирането на иновативно мислене е основен приоритет на програмата.

Защитили тази докторска степен могат да се реализират в много области на съвременния живот у нас и чужбина: наука, образование, културна сфера, управленски дейности, проектна дейност и др.