Форма на обучение / Информационен пакет
  • редовно
  • задочно

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Филологически факултет.

 Анотация

Докторската програма Английски език в научно направление 2.1. Филология е предназначена за магистри, които са завършили филологически специалности с английски език.

Обучението в докторската програма Английски език е основен начин за подготовка на висококвалифицирани кадри с висок научен потенциал в областта на англицистиката в България.

Основен приоритет на програмата е развитието на иновативно теоретично мислене, основано на богата общо филологическа и частно лингвистична култура в областта на английския език. В процеса на обучението се използват съвременни изследователски подходи, прилагат се нови теории, методи и форми на езиков анализ.

Чрез обучението се осигурява разширяване на фундаменталната теоретико-професионална подготовка на докторантите чрез разработване на дисертационен труд по основополагащ и/или приложен проблем в областта на английския език както в синхронен, така и в диахронен тип изследвания, който да съответства на съвременнитестандарти в световната англицистика.

В духа на изискванията на Болонския процес научните ръководители на докторантите по тази програма последователно работят за задълбочено усвояване на систематизирани знания в областта на английското и съпоставителното езикознание и за овладяване на основните умения и методи за провеждане на самостоятелни научни изследвания. Специално внимание се отделя на формирането у докторантите на съзнанието, че са млади учени, притежаващи способността свободно да комуникират с колеги от професионалната общност, както и с по-широка аудитория.

Защитилите докторска степен могат да се реализират в множество области на съвременния живот у нас и чужбина: наука, образование, културна сфера, управленски дейности, проектна дейност и т.н.