Форма на обучение / Информационен пакет

Редовно - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

 Анотация

Докторската програма по "Право на Европейския съюз" е изцяло съобразена със същността и принципите на правната система на Европейския съюз, като се отчитат спецификите в развитието и прилагането на правото на Съюза в  отделните държави членки. Програмата е предназначена за лица, които вече притежават научни познания по въпросите на българското и европейското право. В този смисъл тя е подходяща за повишаване на квалификацията на практикуващи юристи, работещи в държавната администрация, в институция, служба или агенция на ЕС, в дипломатическа служба или в реалния бизнес.

Основната цел на докторската програма "Право на Европейския съюз " е подготовката на кадри с научен потенциал и висока квалификация, които чрез знанията и уменията си, придобити в процеса на обучението, да допринасят за по-нататъшното развитие на науката и практиката в областта на европейското право.

Задачите, свързани с мисията и основната цел са:

  1. Формиране на задълбочени теоретични познания по право на ЕС на всеки бъдещ специалист;
  2. Създаване на умения и компетенции за интерпретиране на теоретичните знания в областта на правото на ЕС;
  3. Надграждане на познанията по отношение на институционалните механизми и начините на вземане на решения в Европейския съюз;
  4. Придобиване на компетенции относно тълкуването и прилагането на вторичното законодателство на Съюза;
  5. Стимулиране участието на докторантите в осъществяване на проектна дейност за разгръщане на техния творчески потенциал и прилагане на иновации при осъществяване на изследвания по право на ЕС.

Докторската програма по "Право на Европейския съюз" надгражда вече придобити научни познания по въпросите на европейското право. Програмата предлага задълбочено професионално обучение, което включва практически приложими знания и умения както във връзка с тълкуването и прилагането на европейското законодателство, така и по отношение функционирането на съдебната система на Европейския съюз. В тази връзка се изучават  институционалната и правната система на Съюза, видовете компетенции и начините за взeмане на решения, основните политики на Съюза, както и правата на гражданите в Европейския съюз.

В процеса на обучението в ОКС "ДОКТОР" по "Право на Европейския съюз" докторантите придобиват както теоретични познания в научната област, така и умения за търсене, извеждане и анализ на научните и практическите проблеми чрез използване на научен подход за прилагане на придобитите знания  в изследователската работа. Те развиват и усъвършенстват основните преносими умения като комуникационни и презентационни умения, работа в екип, умения за самостоятелна инициативност и други.

Програмата по "Право на Европейския съюз" е съобразена със съвременните социални и икономически потребности, а именно:

  • нарастващото значение и динамично развитие на науката и технологиите в световната икономика;
  • потребностите от все по-тясна специализация и по-висока квалификация на глобализиращия се пазар;
  • засилването на човешката мобилност и миграционните процеси;
  • изострянето на конкуренцията на световния пазар на образователни услуги;
  • запознаване с приоритети в развитието на основните политики на ЕС и различните области на компетенции при тяхното приложение.

Предвид значението, което европейското право има за развитието на доктрината и съдебната практика в Република България, е напълно основателно въвеждането на  докторска програма по "Право на Европейския съюз".