Форма на обучение / Информационен пакет

редовна/задочна/самостоятелна - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

В процеса на своето обучение, изследователска и педагогическа дейност докторантът в професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието се подготвя за:

 • самостоятелна научноизследователска дейност в областта на теорията и управлението на образованието;
 • научно-преподавателска работа във висшите училища и центровете за квалификация на педагогически кадри по учебни дисциплини, проекти и дейности, свързани с теорията и управлението на образованието;
 • перманентно обогатяване и усъвършенстване на образователните практики чрез разпространяване и внедряване на резултати от собствени изследвания върху механизмите на управлението им;
 • управленческа дейност в образователната система изискваща богати наблюдения и сравнителни анализи на съвременни подходи и нови методи в технологиите на управление;
 • експертна и консултативна дейност при проектиране и осъществяване на проекти и дейности усъвършенстващи управлението на образователната система на различни нива.

В съответствие със съществуващото законодателство основните цели на докторската програма са докторанта да придобие: богата професионална култура и умения в областта на научната комуникация; висока степен на развитие на научно-изследователски способности и когнитивно мислене; лична информационна осведоменост и установени професионални контакти с български и чуждестранни учени.

Обучението на докторанта, както и изследователската и педагогическа дейност включени в неговия план е необходимо да осигуряват придобиването на професионални качества и компетенции за:

 • подбор, сравняване, анализ и качествена оценка на изследвания в областта на методологията и инструментариума на управлението на образованието;
 • успешно изграждане на концепция и осъществяване на изследвания съобразени с изискванията на научното изследване в областта на науките за образованието;
 • ефективно използване на инстументариума на научно-педагогическите и специализираните изследвания в областта на мениджмънта на социално- педагогическите институции;
 • интерпретация на научни тези от теориите за управление и внедряването им в образователната практика;
 • използване на чужд език и информационни технологии в процеса на работа;
 • работа в научно-изследователски екипи;
 • адаптивност и конкурентноспособност на пазара на образователни услуги.

Усвоени знания, умения и компетентности съгласно националната квалификационна рамка

1. Знания (теоретически и/или фактологически)

 • притежава и използва специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи в областта на науките за управление за образованието;
 • владее методите на научните изследвания в областта на теорията и управлението на образованието;
 • притежава способност за разширяване и изменяне на съществуващите знания в областта на образователния мениджмънт, както и на нейните взаимодействия с гранични научни области;
 • притежава знания с най-висока степен на сложност и извършва оригинални изследвания в областта на теориите и практиките за управление на образованието;
 • представя знания и разбиране на най-високо равнище, не само в областта на теориите и технологиите за управление на образованието, но и в близки научни области;
 • демонстрира и изразява знания чрез степента на сложност на проведените, разбрани и обосновани научни изследвания в областта на образователния мениджмънт.

2. Умения (познавателни и практически)

 • притежава умения да създава и ръководи мрежи или екипи, да разпределя времето и да управлява човешки и финансови ресурси, да решава комплексни проблеми чрез нови технологични методи и инструменти от областта на образователния мениждмънт;
 • бързо намира, извлича, подрежда, синтезира и оценява необходимата информация от различни печатни и онлайн базирани източници;
 • притежава умения да решава и преодолява критични проблеми в областта на проучването и/или нововъведенията, да подобрява стандартните модели и подходи, да развива иновативни решения чрез комбиниране на различни оригинални стратегии и технологии, да управлява несполучливите опити и да продължава напред, да подобрява стандартните модели и подходи при работа в областта на управлението на образователните институции и тяхната система на различни равнища на управление;
 • владее методи и средства да предвижда промените и проблемите, да се абстрахира от средата и да мисли иновативно, да разработва и поставя рационален план, за да донесе нови идеи за плодотворен край, да усвоява бързо нови качества и умения, да предвижда технологичното и творческо развитие, да пише и представя научни и технически документи (научни статии, резюмета, доклади, фигури, графики и др.); да комуникира чрез различни медии пред различна аудитория по теми свързани с управлението на образованието у нас и в чужбина;
 • притежава умения като издръжливост, предприемчивост, твърдост, взискателност, приспособимост и интелектуална гъвкавост.

3. Самостоятелност и отговорност

Завършилият докторантската програма по управление на образованието е в състояние да:

 • създава и интерпретира нови знания чрез собствени изследвания или друга научна дейност в областта на управлението на образованието на равнище отделна образователна институция и система като цяло;
 • чрез постигнатите нови знания демонстрира умения за разширяване на обхвата на досега познатата научна област и преценява необходимостта от актуални публикации в нея;
 • притежава способност за самооценка на постиженията на изследователския труд;
 • проявява критичност и висока чувствителност по отношение на защитата на авторското право и всякакви форми на плагиатство;
 • притежава способности да проектира и реализира съвременен изследователски процес с помощта на модерни изследователски методи и методики, които осигуряват научна достоверност и стабилност, но дават и възможности за развитие и усъвършенстване както на теорията, а така също и на образователната практика.

4. Компетентност за учене

 • Показва капацитет за систематично придобиване и разбиране на значително количество знания от най-съвременните научни постижения и от областта на професионалната управленска практика в образователната сфера.

5. Комуникативни и социални компетентности

 • има изграден научен стил на представяне при устни и писмени изяви на продукти от своята творческа дейност;
 • владее академичните стандарти за подготовка на различни видове продукти на научно-теоретичната и изследователската си дейност;
 • притежава качества на учен и владее преносими умения, изискващи проявяване на висока лична отговорност, самостоятелна инициативност в сложни и непредвидими обстоятелства, както и в професионална или еквивалентна среда;
 • демонстрира общи способности да концептуализира, проектира и изпълнява научни и образователни проекти за генериране на нови знания, прилагане или разбиране на най-модерните достижения, както и да адаптира проектния дизайн към непредвидено възникващи обстоятелства в областта на образователните дейности;
 • пълноценно общува (устно и писменно) на някои от най-разпространените европейски езици и може да участва пълноценно в научни форуми у нас и в чужбина.

6. Професионални компетентности

 • притежава способности да провежда изследванията в областта на управлението на образованието на все по-сложни равнища, като допринася за развитието на нови модели, идеи, подходи, технологии и техники;
 • притежава познания и умения за организира и провежда научни изследвания и сложни академични проучвания в областта на теорията и управлението на образованието;
 • дава научно обосновани мнения, оценки и становища по сложни въпроси в областта на управлението на образованието;
 • представя идеите и заключенията си ясно, аргументирано и ефективно пред различни аудитории от специалисти и неспециалисти.

Сфери на професионална реализация

Завършилият магистърската програма "Управление на образованието" може да се реализира като изследовател и преподавател в областта на професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието във висши училища и изследователски организации и звена.

Освен това може да заема съобразно действащите изисквания за кариерно развитие редица длъжности в системата на средното образование като управител на детско заведение; директор на училище, детска градина, център за подкрепа за личностно развитие; експерт в РУО и МОН на позиции, предполагащи изследователски и аналитични дейности; специалист по качеството в образованието, консултант по управление на образованието; организатор на обучение в системата на непрекъснатото образование и продължаващото обучение.