Форма на обучение / Информационен пакет

редовно - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2022 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

Обучението в ОКС "доктор" се организира в рамките на 6 семестъра. Обучаваните студенти получават сериозна теоретична подготовка в областта на равномерно разпределените редици, числените методи Монте Карло и квази-Монте Карло, както и възможност получените знания да бъдат прилагани в редица области на познанието, каквито са финансовата математика, практиката на численото интегриране и други.

По време на обучението студентите разработват дисертационен труд, който в края на следването трябва да бъде защитен пред избрано научно жури, състоящо се от специалисти в посочените по-горе научни области.

Завършилите успешно докторската програма могат да се реализират като: научни изследователи в институти у нас и чужбина, да бъдат преподаватели по математически анализ или математика в университети и колежи.