Форма на обучение / Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

 Анотация

Научните изследвания по Архивистика и документалистика търсят отношенията между съответния обществен контекст и начина и последователността на изграждане на отделните архиви. Те проблематизират ролята наофициалната политика при превръщането на архивите в общи места на паметта. Други тематични акценти определят изследванията по история на българските архиви, нетрадиционни документи и архиви, компютърна архивистика. Актуални научноизследователски теми, които са обект на внимание, са свързани с документалните комплекси; методите за дигитализиране на архивни документи и с електронни документи и архиви.

Докторската програма по Историография запознава докторантите с най-новите тенденции в развитието на историографията, новите европейски и световни школи и направления от последните около две столетия. С нея се цели докторантите да добият познания за смисъла на самото понятие "историография"; за развитието на историята като изследователска дисциплина, за нейния обект, методи на изследване, изворова база, изследователски подходи, промяната в разбиранията за историческия извор, техники на историческо описание и т.н.

Разискват се въпроси като позицията на историка; естеството на социалната конструкция на реалността; характера на историческото обяснение; интерпретацията; историческото въображение; взаиомоотношенията между формата и съдържанието на историческото произведение; релативизма на историческото познание. Особено внимание се обръща на влиянието на постструктуралистката мисъл върху различните браншове на историческата дисциплина.