Форма на обучение / Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

 Анотация

Обучението на докторантите по Средновековната обща история има за цел да задълбочи знанията им, като предизвика творческо мислене в най-важните проблеми и страни на средновековната европейска цивилизация. Това е задача от изключителна важност в съвременните условия, когато се поставят на дневен ред въпросите за обединена Европа. Целта е да се създадат реални възможности за придобиване на знания и творчески поглед за развитието на европейските народи и държави в един период, който се явява закономерен общ етап за всички тях. По този начин се създават възможности да се добие представа за общото и специфичното в тяхната история. В този контекст значение има и обстоятелството, че историята на Европа дава логично обяснение на произхода и предисторията на много от съвременните проблеми от позицията на една по-широка информираност, задължителна при подготовката на докторантите.