Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно/самостоятелна подготовка - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Правно-исторически факултет, катедра "Публичноправни науки" .

 Анотация

Образователната и научна подготовка на докторанти в областта на наказателния процес има за основна цел изграждането на учени, способни да генерират  нови  теоретични знания, задълбочено да анализират нормативните актове, да оценяват тяхното практическо приложение и да участват в усъвършенстването на наказателното правораздаване.

Една от основните задачи в процеса на обучение е свързана с практическото значение и приложение на научните разработки на докторантите. Постепенното изграждане на умения у подготвящите се докторанти да изследват материята на наказателния процес изисква задълбочено познаване, правилно ориентиране в текущата научна информация и съдебна практика и възможност за извършване на сравнителен анализ с чужди законодателства.

Докторантите по "Наказателен процес" се обучават в традиционните форми на  докторантура: редовна, задочна и на самостоятелна подготовка.

Компетенции на завършилите програмата:

 • способност за идентифициране на научните проблеми, породени от развитието на наказателния процес, както в теорията, така и в практиката като изходен пункт на научните изследвания;
 • способност за овладяване на научен стил на изложение (писмено и говоримо) и за излагане на своите мисли последователно, логично и изчерпателно;
 • способност за описване и съобщаване на своите научни изследвания, като точно, ясно и кратко се формулират основните  постановки и техните възможни приложения;
 • за модифициране и създаване на образователни планове и програми, в съответствие с целите и задачите, произтичащи от спецификата на преподаването на дисциплината наказателен процес във висшите училища и от актуалните обществени потребности;
 • за съставяне и разчитане на  приложения, схеми, диаграми и др., с които да илюстрира, интерпретира и анализира получените в своето изследване резултати;
 • добросъвестно да цитира чуждите научни изследвания и да спазва правилата на научната етика, творчески да се отнася към научните изследвания на други учени;
 • за строго придържане към изискванията за оформяне на научни статии, съобщения, доклади, студии и други;
 • за създаване на професионални контакти с колеги и учени от различни страни и заинтересоването им с неговите изследвания; да се отнася с интерес към международния научен обмен;
 • за творческо и градивно приемане на критичните бележки и базиране върху тях за своите по-нататъшни научни търсения и изследвания;
 • за развиване, усъвършенстване и внедряване на научните постижения на теорията по наказателен процес в съдебната практиката;
 • за владеене на класическите и иновационните методи и технологии на преподавателската работа във висшето училище; за овладяване на психологическите и комуникативни умения, необходими за формиране на творческата личност на преподавателя, и в съответствие с това усъвършенстване на своята педагогическа практика и способности;
 • за формиране на умение да открива взаимодействията, взаимовръзките и тенденциите  по изследваните проблеми и да ги използва в своите научни изследвания;
 • за самостоятелно ориентиране в съвременната научна проблематика и логическо избиране на тези сфери, в които докторантът следва да задълбочава своята подготовка съобразявайки се със съдържанието на своите научни търсения.

Учебен план :

В  учебния план на всеки докторант се включва специална методична и езикова подготовка, която се реализира чрез самостоятелна работа и участие в свързани с темата на дисертацията курсове и семинари.

Всеки докторант и научният му ръководител изготвят индивидуален план за подготовка, който се обсъжда в катедра "Публичноправни науки" и след одобрение се взема решение за утвърждаване от Факултетния съвет.

Задължителни дисциплини:

 1. Наказателен процес - изпит
 2. Чуждоезиково  обучение - изпит
 3. Подготовка  и управление на проекти- изпит

Избираеми  дисциплини:

 1. Наказателно  право - писмена  разработка/публикация
 2. Криминалистика- писмена  разработка/публикация
 3. Защита правата на  човека- писмена  разработка/публикация
 4. Алтернативно разрешаване на  спорове- писмена  разработка/публикация
 5. Международноправно сътрудничество по наказателни  дела- писмена  разработка/публикация
 6. Виктимология- писмена  разработка/публикация

Дипломиране:

 • Полагане на изпити, включени в индивидуалния план на докторанта;
 • Защита на докторска дисертация.

Изпитите, които полагат докторантите, се определят с индивидуалния план за подготовка на докторанта, в съответствие с действащите нормативни разпоредби и в зависимост от профила на тяхната магистърска степен.