Форма на обучение / Информационен пакет

редовно - 3 год / задочно - 4 год - Информационен пакет

 Акредитация

Тази програма е в процес на акредитиране, поради изтичане на срока на предходна акредитация.

 Обучение

Обучението се извършва от Природо-математическия факултет и Факултета по педагогика.

 Анотация

Целта на програмата е да даде сериозна теоретична и практико-приложна подготовка на докторантите за самостоятелна научно-изследователска дейност в областта на физиката и специализираните педагогически технологии и практики, актуални за методиката на обучението по физика. Придобилите ОНС "ДОКТОР" специалисти могат да осъществяват научно-преподавателска, управленческа и експертна дейност в образователната система, научно-изследователски институти, медии, неправителствени организации и др.

Компетенции на завършилите програмата:

 • притежават научни компетенции в областта на методологията, методиката и инструментариума на научните педагогически и специализирани физични изследвания;
 • професионално са подготвени за успешно осъществяване на регионални, национални и международни научни изследвания;
 • квалифицирани са за самостоятелна преподавателска и експертна дейност в областта на образованието, училищната политика и администрацията.

Учебен план: Обучението на докторантите се осъществява съгласно приет от факултетния съвет индивидуален план на докторанта, разработен съобразно тематиката на дисертационния труд. Оценяването се извършва с изпит по шестобална система.

Примерен списък на дисциплини:

 • Философски основи на педагогиката - проф. д.п.н. Добринка Тодорина
 • Актуални проблеми на дидактиката на физиката - доц. д-р Радост Василева
 • Количествени методи в педагогическите изследвания - доц. д-р Елена Каращранова
 • Информационни технологии в педагогическите изследвания - доц. д-р Даниела Дурева-Тупарова
 • Проектно-базирано обучение - доц. д-р Красимира Марулевска
 • Съвременни образователни технологии - доц. д.п.н. Лидия Чурукова
 • История на физиката - доц. д-р Радост Василева.

В индивидуалния план за обучение на докторанта се включват няколко дисциплини от горния примерен списък и/или други дисциплини, предложени и утвърдени от научния ръководител, катедрения съвет на катедра Физика и Факултетния съвет на ПМФ. Има две дисциплини, които са задължителни за всички докторанти в университета: "Разработване и управление на проекти" и "Специализиран чужд език".

Дипломиране:

 • полагане на изпити от Индивидуалния учебен план;
 • защита на докторска дисертация.