Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно/на самостоятелна подготовка

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Правно-исторически факултет, катедра "Гражданскоправни науки".

 Анотация

Обучението на докторанти по научната  специалност "Римско  право" цели да бъдат подготвени  висококвалифицирани научни кадри, способни задълбочено, обосновано и умело да анализират и тълкуват правни текстове от римското право, както и да могат да правят анализ и съпоставка с позитивноправни разрешения в областта на частноправните отношения и да участват с различни предложения за усъвършенстване на законодателството.

Чрез методите на обучение се осигурява разширяване на фундаменталната теоретико-професионална подготовка  и разработване на дисертационен труд по актуален за науката проблем в областта на римското право, в съответствие с високите съвременни изисквания и необходимостта от развиване на съществуващите знания в областта на частното право и в частност на римското право.

Изисквания към докторантите

 • стремеж за разширяване на съществуващите познания в научната област на изследвания;
 • умение за планиране и реализиране на изследователската дейност в съответствие с индивидуалния план на докторанта;
 • развиване на умения за обработване и използване на значителен обем информация от различни източници, които представляват научни постижения в теорията и практиката;
 • владеене на интелектуални умения, свързани с тълкуване, анализиране и практическо приложение на познанията в областта на теорията и практиката;
 • умение за използване на съвременните технологии за научните изследвания;
 • умение за работа в екип и презентационни умения.

Компетенции на завършилите програмата:

 • осигуряване на фундаментални и специални знания в областта на римското право;
 • осигуряване на знания и умения за критичен анализ на даден проблем в науката с цел идентифициране на нерешените проблеми и познаване на научните инструменти, различни за различните случаи, прилагането на които може да доведе до получаването на оригинални научни резултати;
 • постигане на висока квалификация на обучаваните за решаване на научно-теоретични проблеми и проблеми от юридическата практика с научни подходи и методи;
 • изграждане на самостоятелно творческо мислене и умение за провеждане на самостоятелни научни изследвания, разработване на научни тези и развиване на нови научни идеи;
 • способност за формиране на специални знания и умения за работа с различни информационни източници;
 • способност за придобиване на ясна представа за историята и философията на науката, без което не би могло да се постигне разбиране на световния научен процес;
 • детайлно разбиране на техники на тълкуване, прилагани за научни изследвания и академични проучвания;
 • подготовка на висококвалифицирани кадри за научноизследователска и преподавателска дейност;
 • формиране на специални знания и умения за работа с различни информационни източници и придобиване на висока компютърна и езикова подготовка, ориентирани към осигуряване на личната информационна осведоменост и улесняване на професионалните контакти с учени от други страни.
 • Усвояват методиката на научните изследвания и нейното прилагане  през призмата на конкретния научно-практически проблем;
 • Изграждат компетентност за детайлно разбиране техники, прилагани за научни изследвания и сложни академични проучвания;
 • Формират  умения за боравене  с научния апарат;
 • Изграждат умения за търсене, извеждане и анализ на научните и практически проблеми;
 • Изграждат умения да формират информирани преценки по сложни въпроси в областта на римското право, в отсъствието на пълни данни, както и да представя идеите и заключенията си ясно и ефективно както пред специалисти, така и пред неспециалисти;
 • Формират умения за прилагане на научен подход и използване на научен инструментариум  в изследователската работа;
 • Усвояват знания по методика на преподаване на юридически дисциплини;
 • Формират специални знания  и умения за работа с различни информационни източници и придобиват висока  компютърна и езикова подготовка, ориентирани към осигуряване на личната информационна осведоменост  и улесняване на професионалните контакти с учени от други страни.
 • Придобиват специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи.
 • Развиват способност за разширяване и изменяне на съществуващите знания в областта на гражданското и семейното право, както и на неговите взаимодействия с други научни отрасли в областта на правото.

Получилите образователната и научна степен "доктор" по римско право намират своята реализация като изследователи в научни центрове и звена, преподаватели във висши училища, държавни експерти, консултант-експерти в правителствени и неправителствени организации, експерти в управленчески и научноизследователски центрове и институти както на национално, така и на международно ниво. Практическата подготовка на докторантите дава възможност за реализация в конкретните условия на преподавателската, научно-изследователската и експертната дейност.

Учебен план

Всеки докторант, съгласувано с научния му ръководител изготвя индивидуален учебен план за подготовка, който се обсъжда в катедрата по "Гражданскоправни науки". Индивидуалният учебен план се изготвя на базата на учебния план на акредитираната от НАОА докторска програма по Римско право и в последствие се внася за утвърждаване на Факултетния съвет. Учебните планове на докторантите се привеждат в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за приложението му, Закона за висшето образование, Вътрешни правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Правилник за устройство и дейността на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград и Правилник за образователните дейности на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград. Продължителността на обучение за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" е в зависимост от формата на обучение на докторанта - редовна, задочна и на самостоятелна подготовка. Редовната форма на обучение е със срок на подготовка три години; задочна форма на обучение е със срок на подготовка четири години; на самостоятелна подготовка е със срок на подготовка три години. Срокът за докторантурата може да се удължи по обективни причини до една година по заповед на Ректора, след съгласуване с научния ръководител по предложение на факултетния съвет (Вътрешни правила за развитие на академичния състав в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград).

Задължителни дисциплини

 1. Римско право -  изпит;
 2. Латински език - изпит;
 3. Обучение по чужд език - изпит;
 4. Подготовка и управление на проекти - изпит.

Избираеми дисциплини

 1. Философия на правото - изпит/ събеседване;
 2. Всеобща история на правото - изпит/ събеседване.

Факултативни курсове

 1. Църковно право - събеседване
 2. Концепция и интерпретация на правен текст - събеседване

Дипломиране:

 • Полагане на изпити, включени в индивидуалния план на докторанта;
 • Защита на докторска дисертация.