Банкова сметка за такси на студенти в лева и валута
Банка: Общинска банка АД
IBAN: BG62SOMB91303160613000
BIC: SOMBBGSF
Таксата за обучение се внася само по посочената банкова сметка.
Във вносната бележка за "задължено лице" се изписват име - собствено и фамилно, факултетен номер на студента и факултет.
За "основание за плащане" се изписва "такса за обучение".
Титуляр: ЮЗУ „Неофит Рилски“


Набирателна сметка само за гаранции и депозити
Банка: Общинска банка АД
IBAN: BG53SOMB91303360613000
BIC: SOMBBGSF


Сметка за Европейски проекти в EURO
Банка: Общинска банка АД
IBAN: BG97SOMB91303460613000
BIC: SOMBBGSF