Форма на обучение / Информационен пакет

редовно - 6 семестъра - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

Програмата за обучение на докторанти по Органична химия осигурява научно ръководство и материална база за научни и научно-приложни разработки в следните области:

  • Химия на природните и биологично-активните съединения:

Биоорганична химия, Химия на лекарствените средства, Стероиди, Високомолекулни съединения, Количествени зависимости химичен строеж-биологично действие, Механизъм на действие на лекарствените средства.

  • Съвременни инструментални методи:

Органичен анализ, Структурен анализ на органичните съединения, Статистика, Приложение на ИЧ-спектроскопия за анализ на органични и биологично-активни вещества,  Високоефективна течна хроматография-приложение за анализ на биологично активни съединения и др.