Форма на обучение / Информационен пакет

редовна

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2021 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Филологически факултет.

 Анотация

Докторската програма е създадена, за да удовлетвори потребностите на висшите училища, научните и държавни институции със специалисти в областта на литературната теория и история. Тя разширява основната и специализираната подготвеност, придобити в ОКС «магистър». Подготовката за научно-изследователска работа на докторантите върви паралелно с тяхното обучение да преподават. Идеята е докторантът да усвои не само тясно специализирани познания, както и умения за работа в семинари и практически условия.

Резултатите от обучението се определят съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България.

Завършилият докторската програма притежава основните ресурси за самостоятелна научна и преподавателска дейност - умее да определя своя научен обект, владее технологията на работа с и издирване на библиография, може да определя свои приоритети в науката за литературата и е обучен за работа в екип.

Цел на докторската програма е да:

 • подготви високо квалифицираниспециалисти в областта на литературната теория;
 • изгради научна компетентност в основните методологически направления за изследване на художествения текст;
 • да формира научни и практико-приложни знания и умения за самостоятелна преподавателска и научно-изследователска дейност.

Примерни области на научни проучвания в докторската програма:

 • Езикът на литературната творба;
 • Жанрове и форми на литературния живот в края на XIXвек;
 • Жанрове и форми на литературния живот в първата четвърт на XXвек;
 • Литературният персонализъм;
 • Литературоведската периодика - граници на влиянията и дебатите;
 • Образите на Автора в специализираните издания (края на ХІХ и началото на ХХ век);

Практически умения и компетентности, придобивани от докторантите:

 • самостоятелно научно мислене, оформяне на собствен научен език и стил;
 • познаване и приложение на научните методи на литературен анализ, които прилага в изследваните области и проблеми;
 • синтез, моделиране, изграждане и тестване на хипотези в областта на литературната теория;
 • оперира с литературно-историческите факти и ги интерпретира в подходящ контекст;
 • умение за провеждане на научна комуникация при участие в научни дискусии, презентация на резултатите от дейността си пред различна аудитория.

Възможностите за кариерна реализация на докторантите са в :

 • академичното обучение - преподавател по увод в литературната теория във висше учебно заведение;
 • научните проучвания - изследовател, провеждащ самостоятелна научно-изследователскадейност;
 • учител в средното училище;
 • специалист (консултант) в издателства и културни институции;
 • специалист с умения за осъществяване на проектна дейност.