Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

Целта на докторантурата по научна специалност „Икономика и управление“ /Предприемачество/ е със съвременни изследователски програми, подходи и форми да бъдат подготвяни висококвалифицирани и с научен потенциал специалисти, които със знанията и уменията си на основата на формираните у тях научноизследователски  умения да допринасят за по-нататъшното развитие на науката и практиката в областта на предприемачеството и управлението на бизнеса. Чрез формите на обучението се осигурява разширяване на фундаменталната теоретико-професионална подготовка и разработване на дисертационен труд по актуален проблем за науката и обществената практика в съответствие с високите изисквания на съвременното икономическо развитие и на необходимостта от непосредствено обвързване на научната теория с конкретните потребности на практиката на предприемаческия бизнес.

Чрез обучението по научната специалност „Икономика и управление“ / Предприемачество/ се обезпечава реализирането на следните цели:

1. Осигуряване на фундаментални и специални знания в областта на предприемачеството.

2. Постигане на висока квалификация на обучаваните за решаване на научно - теоретични проблеми и проблеми от стопанската практика с научни подходи и методи.

3.Изграждане на самостоятелно творческо мислене и умение за провеждане на самостоятелни научни изследвания, разработване на научни тези и развиване на нови научни идеи.

4. Подготовка на висококвалифицирани кадри за научноизследователска  и преподавателска дейност.

В процеса на обучението докторантите:

1. Усвояват методиката на научните изследвания и нейното прилагане през призмата на конкретния научно-практически проблем.

2.Формират умения за боравене с научния апарат.

3.Изграждат умения за търсене, извеждане и анализ на научните и практическите проблеми.

4. Формират умения за прилагане на научен подход и използване на научен инструментариум в изследователската работа.

5. Усвояват знания свързани с  управление на проекти.

6. Придобиват висока  езикова подготовка,  ориентирана към осигуряване на личната информационна осведоменост и улесняване на професионалните контакти с учени от други страни.

Получилите образователно-квалификационна степен “Доктор”  по научна специалност  „Икономика и управление“ /Предприемачество/, намират своята реализация като предприемачи в частния бизнес, изследователи в научни центрове и звена, преподаватели в университети, държавни експерти, консултант-експерти в правителствени и неправителствени организации, изпълнители и експерти в диагностични, прогностични, управленчески и научно-изследователски центрове и институти.

Фундаменталната подготовка дава възможност на успешно завършилите тази образователно-квалификационна степен да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда, особено там, където се изисква по-широка подготовка от тази, която се получава при обучението за ОКС “Бакалавър” и “Магистър”.

Практическата подготовка на докторантите дава възможност за реализация в конкретните условия на предприемаческата, преподавателската, научноизследователската и експертната дейност.