Форма на обучение / Информационен пакет

редовно

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Стопански факултет.

 Анотация

Целта на обучението в докторската програма по научна специалност "Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка" е чрез прилагането на съвременни изследователски технологии, научни подходи и форми да бъдат подготвяни висококвалифицирани кадри, които със знанията и уменията си на основата на формираните у тях научноизследователски  подходи да допринасят за по-нататъшното развитие на науката и практиката в различните звена на финансово-кредитната система, контролно-надзорните институции и финансовите пазари. Чрез редовната и самостоятелна форма на обучението се осигурява разширяване на фундаменталната теоретична подготовка и  умения за разработване на дисертационен труд по актуален проблем за науката и обществената практика в съответствие с високите изисквания на съвременното икономическо развитие и на необходимостта от непосредствено обвързване на научната теория с конкретните потребности на практиката.

Чрез обучението по научната специалност се обезпечава реализирането на следните подцели:

  1. Осигуряване на фундаментални и специализирани познания в областта на общата икономическа теория и организацията и управлението на отделните звена на финансовата система.
  2. Постигане на висока квалификация на обучаваните за решаване на научно-теоретични проблеми и проблеми от стопанската практика  чрез прилагането на научни подходи и методи.
  3. Изграждане на самостоятелно творческо мислене и умение за установяване на причинно-следствени връзки, за провеждане на самостоятелни научни изследвания, разработване на актуални тези и възможности за прилагането на нови научни идеи в практиката.
  4. Подготовка на висококвалифицирани кадри за научноизследователска  и преподавателска дейност.

По време на курса  на обучението докторантите:

  1. Усвояват методиката за осъществяване  на научните изследвания и нейното прилагане в съответствие със спецификата на конкретния научнопрактически проблем.
  2. Формират умения за анализиране на научен текст и установяване на закономерности за това.
  3. Изграждат умения за търсене, извеждане и анализ на научните и практическите проблеми.
  4. Формират умения за прилагане на иконометрични методи и научен инструментариум в изследователската работа.
  5. Формират специални знания и умения за работа с различни информационни източници и придобиват висока компютърна и езикова подготовка,  ориентирани към осигуряване на личната информационна осведоменост и улесняване на професионалните контакти с учени от други страни.

Получилите образователната и научна степенстепен "Доктор"  по научна специалност "Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка" притежават  необходимия капацитет за успешна  реализация като изследователи в научни центрове и звена по проблемите на организацията и управлението на финансово-кредитни институции корпоративния сектор, държавната данъчна и бюджетна администрация, преподаватели във ВУЗ, консултант-експерти в правителствени и неправителствени организации, изпълнители и експерти по международни проекти.

Фундаменталната подготовка дава възможност на успешно завършилите тази образователно-квалификационна степен да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда, особено там, където се изисква по-широка подготовка от тази, получавана при обучението за ОКС "Бакалавър" и "Магистър" и предполага вземането на експертни решения.

Практическата подготовка на докторантите дава възможност за реализация в конкретните условия на преподавателската, научноизследователската и експертната дейност.