Форма на обучение / Информационен пакет

редовно - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2022 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Природо-математически факултет.

 Анотация

Програмата за обучение на докторанти по Информатика осигурява научно ръководство и материална база за научни, научно-приложни и развойни разработки в следните области: Изкуствен интелект, Биоинформатика, Комбинаторика, Изчислителна сложност, Компютърна алгебра, Компютърна графика, Разпознаване на образи, Компютри и общество, Структури от данни и алгоритми, Бази от данни, Цифрови библиотеки, Дискретна математика, Формални езици и теория на автоматите, Взаимодействие Човек-Компютър, Теория на информацията, Логика в компютърните науки, Математически софтуер, Мултимедия, Мрежи и мрежови архитектури, Невронни мрежи, Операционни системи, Езици за програмиране, Софтуерни технологии, Символни изчисления, Системи и управление, Теоретични основи на информатиката, Уеб дизайн.

Компетенции на завършилите програмата:

Защитилите докторанти могат да създават математически модели  и софтуер за явления и/или процеси, да участват в научни разработки в областта на информатиката, да създават и програмират алгоритми за решаване на различни задачи, да изследват сложността на алгоритми и да тестват алгоритми, да създават бази от данни и др.

Учебен план:

Обучението на докторантите се осъществява съгласно приетия от факултетния съвет индивидуален план на докторанта, разработен съобразно тематиката на дисертационния труд. Оценяването се извършва с изпит по шестобална система.

Примерен списък на дисциплини

 • Мултимедийни бази от данни - проф. д-р Нина Синягина
 • Разпознаване на образите - проф. д-р Нина Синягина
 • Биоинформатика - проф. д-р Петър Миланов
 • Обектно-ориентирано програмиране - доц. д-р Красимир Йорджев
 • Софтуер, подпомагащ научните изследвания - доц. д-р Красимир Йорджев
 • Методи за обработка на експериментални данни - доц. д-р Стефан Стефанов
 • Цифрова обработка на сигналите - доц. д-р Стефан Стефанов
 • Научни изследвания с Matlab - доц. д-р Иван Тренчев
 • Въведение в R - доц. д-р Иван Тренчев
 • Английски език
 • Руски или друг чужд език

В Индивидуалния план за обучение на докторанта се включват няколко дисциплини от горния Примерен списък и/или други дисциплини, предложени и утвърдени от научния ръководител, катедрения съвет на катедра Информатика и Факултетния съвет на ПМФ, както и обучение по чужд език.

Дипломиране:

-          Полагане на изпити от Индивидуалния учебен план

-          Защита на докторска дисертация