Форма на обучение / Информационен пакет

редовна, самостоятелна, задочна - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2026 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Докторската програма "Педагогически технологии в детската градина" се организира от катедра "Предучилищна и начална училищна педагогика" на Факултета по педагогика. Тя осигурява третата степен на висше образование и повишава образователната и научноизследователската квалификация на докторанта.

Кандидатдокторантският изпит е по тази научна специалност, по която кандидатът желае да разработва тема на дисертационен труд - Педагогически технологии за опознаване на околната действителност, Педагогически технологии за овладяване на родния език, Педагогически технологии за овладяване на математическите дейности, Педагогически технологии за овладяване на игровата дейност, Педагогически технологии за овладяване на музикални дейности, Педагогически технологии за овладяване на словесно-изпълнителски дейности. Обучението е с продължителност 3 години в редовна и самостоятелна форма на обучение и 4 години - в задочна форма на обучение и приключва със защита на докторска дисертация. Завършилите получават образователната и научна степен "доктор" по педагогика.

Целта на обучението по докторска програма "Педагогически технологии в детската градина" е да се подготвят научни кадри с висока степен на квалификация и компетентност в сферата на частните дидактики, способни своевременно, бързо и надеждно да разрешават научни и образователни проблеми, да отговорят на новите тенденции в образованието, заложени в стратегията на Европейския съюз.

В докторската програма "Педагогически технологии в детската градина" се подготвят висококвалифицирани научни, изследователски и преподавателски кадри, специалисти по конкретни технологии в детската градина: Педагогически технологии за опознаване на околната действителност, Педагогически технологии за овладяване на родния език, Педагогически технологии за овладяване на математическите дейности, Педагогически технологии за овладяване на игровата дейност, Педагогически технологии за овладяване на музикални дейности, Педагогически технологии за овладяване на словесно-изпълнителски дейности.

Усвоени знания, умения и компетентности съгласно националната квалификационна рамка

Докторантът по докторска програма "Педагогически технологии в детската градина" в процеса на своето обучение, педагогическа и изследователска дейностпридобива професионални качества и компетентности, а именно:

 • богата професионална култура и комуникативни умения;
 • методологически компетентности в сферата на научно-педагогическото познание;
 • компетентности в областта на методологията, методиката и инструментариума на научните педагогически и специализирани изследвания;
 • професионална подготовка за успешно осъществяване на регионални, национални и международни педагогически изследвания;
 • умения за интерпретация на научни тези (собствени и чужди) и внедряването им в педагогическата практика;
 • професионални умения за обогатяване на педагогическата теория и технология в областта на предучилищното обучение;
 • професионални компетентности за самостоятелна преподавателска и експертна дейност в областта на образованието;
 • научноизследователски способности с висока степен на развитие и когнитивно мислене;
 • владеене на много добро равнище на чужд език и информационни технологии;
 • комуникативни умения и умения за работа в екип;
 • самостоятелност и инициативност, ориентирани към осигуряване на лична информационна осведоменост и улесняване на професионалните контакти с български и чуждестранни учени;
 • социална активност, адаптивност и конкурентоспособност на пазара на труда, осигуряващи му реализация в конкретни социални условия.

Обучението се осъществява по индивидуален работен план на докторанта, в съответствие с общия учебен план на докторската програма и тематиката на докторантското изследване и включва: образователна дейност (задължителни и избираеми учебни дисциплини); научноизследователска дейност (разработване на проект на дисертационния труд, изготвяне и публикуване на студия, статия или научно съобщение. участие в проекти, участие в научни форуми); педагогическа дейност (преподавателска дейност - водене на семинарни, практически или лабораторни упражнения, консултации на студенти) и други дейности.

Задължителни учебни дисциплини:

Философски основи на педагогиката

Методология и методи на педагогическите изследвания

Подготовка и управление на проекти

Английски език

Избираемите учебни дисциплини се предлагат след формулиране на темата за научно-педагогическото изследване.

Учебният план на докторанта трябва да осигурява възможности за постигането на минималните национални изисквания за съответната научна област.

Условия за допускане до защита на докторска дисертация

Образователната и научна степен "доктор" се придобива след изпълнение на задълженията по чл. 46, ал. 2 от ЗВО, чл. 9, ал. 2 от ЗРАСРБ, раздел II от ППЗРАСРБ и съгласно Условията и реда за придобиване на образователната и научна степен "доктор" от Вътрешните правила за развитие на академичния състав на Югозападния университет "Неофит Рилски".

Сфери на професионална реализация

Докторантът по докторска програма "Педагогически технологии в детската градина" в процеса на своето обучение и изследователска дейност се подготвя за:

 • самостоятелна научноизследователска дейност в областта на общата педагогика и специализираните педагогически технологии и практики, актуални за системата на съвременната педагогическа наука;
 • перманентно обогатяване и усъвършенстване на педагогическия процес в детската градина чрез внедряване на резултати от собствени изследвания;
 • научно-преподавателска работа във висшите училища по учебни дисциплини, съответстващи на докторската програма "Педагогически технологии в детската градина" и сродни на тях;
 • управленческа дейност в образователната система, при длъжности, които изискват съответното равнище на педагогическа квалификация;
 • експертна дейност при длъжности, предполагащи решаването на изследователски и практически задачи в: научноизследователски институти и ВУ, РИО, медии, неправителствени организации и др.

Завършилият докторската програма може: да участва в различни форми на продължаващо обучение (постдокторантски програми за повишаване на професионалната квалификация и опит по научната специалност и в професионалната област); да участва в хабилитационни процедури и процедури за израстване в степен.