Форма на обучение / Информационен пакет

редовна/задочна/самостоятелна - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Целите на обучението по докторската програма "Теория на възпитанието и дидактика" са насочени към придобиването на професионални изследователски компетенции от осмо ниво на Националната квалификационна рамка: реализиране на самостоятелна изследователска дейност, изискваща задълбочена фундаментална общо-методологическа подготовка в сферата на педагогическата теория и практика. Това предполага завършилият ОНС "доктор" по тази програма да владее базови компетенции за творческа научноизследователска дейност, за преподавателска работа във всички равнища на образователната ни система, за експертна и управленска дейност в различните педагогически институции. Вниманието е фокусирано към стимулиране и развитие на иновативно, гъвкаво и критично професионално-ангажирано мислене, свързано с творческото разбиране и интерпретиране на научно-педагогически знания, с формиране на готовност за самостоятелно професионално усъвършенстване и овладяване на върховете в професионалното майсторство.

В съответствие със съществуващото законодателство основните цели на докторската програма са:

 • Задълбочено изучаване на методологическите и теоретичните основи на педагогическата наука;
 • Овладяване на методологията, методиката и инструментариума на провеждане на научни изследвания в областта на педагогическата теория и практика;
 • Формиране на творчески способности и професионална компетентност за успешно осъществяване на самостоятелна изследователска, преподавателска и експертно-управленска дейност;
 • Постигането и поддържането на високо качество на подготовката на докторантите в съответствие със съвременните трансформации в развитието на педагогическата наука и с предизвикателствата на професионалната практика;
 • Създаване на предпоставки за активни международни контакти на докторантите с учени от други страни с цел усвояване на прогресивен опит и добри педагогически практики, издигане престижа на образователната институция чрез претворяване на световните стандарти в научноизследователската дейност.

Усвоени знания, умения и компетентности съгласно националната квалификационна рамка

1. Знания (теоретически и/или фактологически)

ü  свързани с владеене на методологичните основи на педагогическата наука и подходите за тяхното използване при проектирането и реализацията на изследователската дейност;

 • познаване на процесите на диференциация и интеграция в педагогическата научна област, на съвременните педагогически направления;
 • познаване и анализиране на развитието на понятийно-терминологичната система на педагогическата наука;
 • да сравнява и аналитично оценява структурите и технологията на осъществяването,приносите на различни научни разработки в областта на педагогиката и ролята им за обогатяване на практиката на обучение и възпитание в съответствие с актуалните потребности на обществения живот;
 • да открива, идентифицира и формулира актуални педагогически проблеми, да обосновава алтернативни хипотези в изследователски аспект, да обосновава ключови идеи и пътищата за тяхната реализация, да познава параметрите по формирането на обоснована концепция за научно-изследователски решения, да познава методите, похватите и техниките, приложими в изследователската дейност;
 • специализирани и концептуални знания, подпомагащи критичния анализ и добрата систематизация  на иновативни решения в педагогическата сфера на изследвания;
 • потенциал за разширяване и творческо трансформиране на съществуващите знания в областта върху основата на съществени взаимовръзки и взаимодействия с гранични научни области;
 • знания с най-висока степен на сложност, даващи възможност за реализиране на автентични, оригинални изследвания, представляващи принос в педагогическата наука.

2. Умения (познавателни и практически)

 • умение да идентифицира и определя значими за практическата дейност проблеми, теоретично да обосновава актуалността им, да проектира и реализира системно и цялостно изследвания в избраната конкретна област;
 • умения за осъществяване на целенасочен литературен обзор по темата на изследването, за бързо ориентиране в потока от научно-педагогическа информация, за намиране, извличане, подреждане, синтезиране и оценяване на иновативни идеи от различни научни източници;
 • умения за многоаспектно анализиране и успешно решаване на дискусионни проблеми в областта на проучването или нововъведенията, усъвършенстване на стандартните модели и подходи, развиване на иновативни решения чрез комбиниране на различни оригинални стратегии и технологии;
 • владеене методи и средства за прогнозиране на изменящата се педагогическа действителност, за иновативно мислене, генериране на нови идеи с добра приложимост в практически план, разработване на рационални алгоритми за дейност;
 • да владее научния стил на изложение /писмено и устно/, да умее последователно, логично и точно, аргументирано да изразява своите мисли;
 • коректно да цитира ползваните научни трудове и да спазва правилата на научната етика;
 • добро техническо оформяне и експониране на резултатите от провежданите емпирични изследвания; умение  за изготвяне научни статии, резюмета, доклади, студии и др. с подходящо  схематично, графично онагледяване, за разработка на учебни помагала);
 • умения за добри публични прояви, комуникиране чрез различни медии пред различна аудитория;
 • да се отнася с уважение към труда на своите колеги, обективно и справедливо да оценява качествата на научните им разработки, да умее адекватно да анализира чуждите гледните точки по отделни проблеми;
 • развиване на умения за самостоятелно или групово творческо участие в научно-изследователска дейност, за издръжливост, прецизност и взискателност, адекватност, приспособимост и интелектуална гъвкавост.
 • да владее класическата и иновационните образователни технологии в научно-преподавателската си работа във висшето училище;
 • да усъвършенства непрекъснато професионално-педагогическата си подготовка в синхрон с изискванията на съвременността;
 • умения за създаване и ръководене на екипи,  за включване в проектна дейност, за рационално разпределяне на времето и управление на човешки и финансови ресурси; за решаване на сложни комплексни проблеми чрез прилагане на интердисциплинарни подходи, на нови изследователски методи и инструменти;
 • да умее да прилага творчески научните постижения на педагогическата наука в практиката.

3. Самостоятелност и отговорност

 • перманентно усъвършенстване на кръга от познания и умения в професионалната област, в която реализира изследвания;
 • създаване и интерпретиране на нови творчески продукти чрез собствени изследвания или друга научна дейност;
 • умение за качествено и ритмично планиране и осъществяване на педагогическата и изследователската дейност;
 • развиване на рефлексивни умения, на способност за самооценка на постигнатото в научно-изследователската дейност;
 • умения за творческо проектиране, изпълняване и адаптиране на индивидуалния изследователски процес в съответствие със съвременните изисквания, с оглед  постигане на устойчиви резултати за педагогическата практика.

4. Компетентност за учене

 • формиране на интереси в избраната професионална област и на позитивна личностна мотивация за дейност;
 • развиване на капацитет за системно придобиване и използване на значително количество информация от разнообразни канали, представяща актуалните научни постижения в една или друга теоретична или практическа област;
 • владеене на универсални интелектуални умения, свързани с осмисляне, разбиране и практическо приложение на знанията в областта на теорията и практиката на обучение и възпитание;
 • умение за използване на съвременните дигитални технологии за натрупване и систематизиране на значима научна информация;
 • умение за работа в екип;
 • умение за самоконтрол и адекватна самооценка в осъществяваните дейности;
 • умение за прекодиране на придобитата научна информация;
 • презентационни умения.

5. Комуникативни и социални компетентности

 • диалогичност и умение за създаване на добър социално-психологически климат;
 • развиване на качества и умения, изискващи висока активност, лична отговорност, самостоятелност и инициативност в разнообразни педагогически ситуации;
 • демонстриране на общи способности във връзка с проектиране, организиране и участие на проекти по провеждане на авторитетни научни форуми - конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси и т.н.;
 • способност за пълноценно общуване и обмен на опит с колеги от други университети на национално и международно равнище, за използване на някои от най-разпространените европейски езици в собствената изследователска дейност.;
 • умения за използване на модерните информационни технологии в педагогическите изследвания.

6. Професионални компетентности

 • творческо използване на техники в професионалната област, свързани с разнообразни евристични стратегии, прилагани във фундаменталните и приложни научни изследвания;
 • извършване на компетентни експертни оценки по сложни въпроси в съответната област, често в условия на дефицит на информация, както и на способност за  ясно, убедително и ефективно представяне на идеи и заключения  пред социалното обкръжение;
 • развиване на стремеж и способност за постигане на устойчиви резултати в дейността, за продължаване на научните изследвания на все по-високи равнища, което да допринася за развитието и модернизирането на педагогическата теория и практика.

Сфери на професионална реализация

Професионалната реализация на завършилите докторската програма предполага разнообразни възможности:

 • изследователи в научни центрове и звена;
 • консултанти в училище и центрове за работа с деца, в правителствени и неправителствени организации;
 • преподаватели във висши училища;
 • детски или начални учител, старши, главни учители (методик), специалисти в различни изследователски институти, звена за извънкласна и извънучилищна дейност, центрове за подкрепа за личностно развитие, центрове за образователна подкрепа;
 • специалисти в сферата на приобщаващото образование - ресурсен учител, експерт;
 • социални педагози  и социални работници за работа с различни възрастови контингенти лица, семейства, групи и общности;
 • държавни експерти към МОН, РУО, Агенция за социално подпомагане, Държавна агенция за закрила на детето, Регионално управление на образованието /РУО/, Регионална дирекция "Социално подпомагане"/РДСП/, Дирекция "Социално подпомагане" /ДСП/, Общински структури, управленски структури, директор на образователни или социални институции, или експерт по социална работа и др.;
 • специалисти и експерти в системата на МВР - Детски педагогически стаи,  Дирекция "Изпъл