Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно/самостоятелна подготовка - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

 Анотация

Докторската програмата „Политология“ е акредитирана в три форми – редовна, задочна и самостоятелна подготовка на български и английски език.

Основна цел на програмата е докторантите да изградят умения за анализ на политическите процеси, за експертна и научна дейност. Придобилият квалификация Доктор по „Политология“ притежава достатъчно и задълбочени политологически познания, компетентности и умения, за да може да се ориентира свободно в информацията, събитията и тенденциите в българската и световната политика, като вярно ги анализира, сравнява, представя и дава експертни оценки и препоръки при вземането на решения за вътрешната и външната политика.

Образователната и научна степен Доктор по „Политология“ дава възможност за успешна реализация в различни области на обществения живот като социално управление, наука, образование, комуникации, както в държавни, така и в частни институции и организации.

Обучението на докторантите се осъществява на основата на индивидуален учебен план, който съдържа необходимите за подготовката изпити, основните аспекти на научно-изследователската работа, преподавателска и админастративна дейност. В учебния план на всеки докторант се включва и езикова подготовка, която се реализира чрез самостоятелна работа и участие в курсове и семинари. Учебните планове се изготвят от докторантите и техните научни ръководители, обсъждат се в катедра „Философски и политически науки“ и се утвърждават от Факултетния съвет на Философски факултет.