Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява прием на документи за  обучение срещу заплащане по магистърски програми от летния семестър на учебната 2023/2024 година.

Няма да се осъществява прием по специалностите във Факултета по педагогика, Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ – по специалност „Управление на здравните грижи“ от професионално направление 7.4. Обществено здраве, във Факултета по изкуствата – по специалности „Хореографска режисура“ и „Теория и критика на хореографското изкуство“ от професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство и във Философския факултет – по специалности „Юридическа психология“, „Психология на управлението“, „Училищна психология“, „Криминална психология“, „Клинична психология“.

Информация за магистърските програми може да намерите тук.

Срокът за подаване на документи е от  08 януари 2024 г. до 02 февруари 2024 г.

Документи се подават при секретаря на съответния факултет.

Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен „Магистър“ за магистърски програми е в рамките на наличния капацитет на професионалното направление.

Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от класирането и за сроковете за записване.