Форма на обучение / Информационен пакет

редовна, самостоятелна, задочна - Информационен пакет

 Акредитация

 Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2026 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Подготовката на докторанти в докторска програма "Начална училищна педагогика" се осъществява в катедра "Предучилищна и начална училищна педагогика" към Факултета по педагогика при Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград. Третата степен на висшето образование предоставя възможност за повишаване на образователната квалификация и научноизследователската компетентност на обучаваните докторанти. Продължителността на обучението е три години в редовна форма на обучение и при самостоятелна подготовка, и четири години за задочна форма на обучение. Обучението приключва със защита на докторска дисертация. Защитилите успешно придобиват образователна и научна степен "доктор" по докторска програма "Начална училищна педагогика".

Цели на докторската програма

 1. Подготовка на висококвалифицирани учени, изследователи и преподаватели с компетенции и компетентности за осъществяване на научноизследователска дейност в областта на педагогическото познание по проблеми, свързани с теорията и практиката на началното образование.
 2. Издигане равнището на професионалната педагогическа компетентност и задълбочаване на цялостната научна подготовка за осъществяване на теоретични и експериментални изследвания в областта на началната училищна педагогика.
 3. Формиране на съвременни научно-теоретични и практико-приложни знания, умения и компетентности за самостоятелна научноизследователска и преподавателска дейност, за работа в екип, за прилагане на иновационни и технологични постижения в теорията и практиката на началното образование.
 4. Обогатяване на методологическите знания, умения, компетенции и компетентности за планиране, осъществяване на научни изследвания, както и за анализ, представяне и популяризиране на получените резултати сред научната педагогическа общност.

Обща квалификация и специализация на програмата

В процеса на образователната и научна подготовка в рамките на докторска програма "Начална училищна педагогика" докторантът изгражда на концептуално мислене по въпроси от методологически и изследователски характер в областта на началната училищна педагогика. Предоставя се възможност за овладяване на методологията, методиката, инструментариума и техниките на провеждане на научни изследвания в областта на началната училищна педагогика и практиката на обучението, възпитанието, развитието и социализацията на учениците от начална училищна възраст. В хода на своята подготовка докторантът изгражда умения и професионални компетенции за планиране, организация и успешно осъществяване на самостоятелна научноизследователска дейност. Образователната и научната дейност стимулира развитие на нагласи и умения за преподавателска, проектна и експертна дейност в областта на началната училищна педагогика. Създават се нагласи и се формират умения за непрекъснато самообразование и самоусъвършенстване в процеса на научното и професионалното развитие на докторантите.

Усвоени знания, умения и компетентности съгласно националната квалификационна рамка

Докторантът по докторска програма "Начална училищна педагогика" в процеса на своето обучение, педагогическа и изследователска дейност придобива професионални качества и компетентности, а именно:

 • притежава  и използва специализирани и систематизирани знания за извършване на критичен анализ и за синтезиране на нови идеи в областта на педагогическото познание - в теорията на възпитанието и дидактиката, началната училищна педагогика и методиките на обучение в началното училище;
 • владее методите на научните изследвания в областта педагогическите науки;
 • владее научния стил на изложение на идеи, тези и резултати от изследвания;
 • изгражда педагогически умения за преподавателската работа във висше училище;
 • развива умения и мотивация за професионална комуникация и адаптивност;
 • развива умения за работа с научна литература;
 • развива умения за презентиране (включително на основни моменти от концепцията по своята докторска теза);
 • представя качества и преносими умения, изискващи проявяване на висока лична отговорност, самостоятелна инициативност в сложни и непредвидими обстоятелства, както и в професионална или еквивалентна среда;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;
 • детайлно разбира техники, прилагани за научни изследвания и сложни академични проучвания.

Обучението се осъществява по индивидуален работен план на докторанта, в съответствие с общия учебен план на докторската програма и тематиката на докторантското изследване и включва: образователна дейност (задължителни и избираеми учебни дисциплини); научноизследователска дейност (разработване на проект на дисертационния труд, изготвяне и публикуване на студия, статия или научно съобщение. участие в проекти, участие в научни форуми); педагогическа дейност (преподавателска дейност - водене на семинарни, практически или лабораторни упражнения, консултации на студенти) и други дейности.

Задължителни учебни дисциплини:

Философски основи на педагогиката

Методология и методи на педагогическите изследвания

Подготовка и управление на проекти

Английски език

Избираемите учебни дисциплини се предлагат след формулиране на темата за научно-педагогическото изследване.

Учебният план на докторанта трябва да осигурява възможности за постигането на минималните национални изисквания за съответната научна област.

Условия за допускане до защита на докторска дисертация

Образователната и научна степен "доктор" се придобива след изпълнение на задълженията по чл. 46, ал. 2 от ЗВО, чл. 9, ал. 2 от ЗРАСРБ, раздел II от ППЗРАСРБ и съгласно Условията и реда за придобиване на образователната и научна степен "доктор" от Вътрешните правила за развитие на академичния състав на Югозападния университет "Неофит Рилски".

Сфери на професионална реализация

Придобилият образователна и научна степен «доктор» по докторска програма "Начална училищна педагогика" има възможност да се реализира като: преподавател във висше училище, колеж и други образователни и научни институции; ръководител на образователни институции и организации; научен работник в изследователски институти и центрове; експерт и консултант в образователни, културни и други социални институции.