Югозападният университет „Неофит Рилски“ осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

ЮЗУ „Неофит Рилски“ извършва прозрачно и законосъобразно необходимите обработки на лични данни. Университетът зачита неприкосновеността на личния живот и е предприел необходимите организационни и технически мерки за защита на личните данни.

В публикуваната „Политика за поверителност“ можете да се информирате за всички аспекти на обработка на личните Ви данни, както и за правата, които имате във връзка с тази обработка.