Форма на обучение / Информационен пакет

 

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

 Анотация

Катедра "История" предлага програма за обучение на докторанти в образователната и научна степен "доктор" в научната специалност "Археология, вкл. нумизматика и епиграфика". Програмата е предназначена за магистри, които са завършили направление 2.2. "История и археология", но също така и широк кръг хуманитарни специалности.

Целта на докторантурата по научната специалност "Археология, вкл. нумизматика и епиграфика" е да се представят и изследват класическите и некласическите древности. Това включва основно Древногръцката и Древнотракийската цивилизации, но не акцентира единствено на тях, а по-скоро търси връзките и взаимоотношенията, които те имат с култури в Източното Средиземноморие, каквито основно се представят в Мала Азия, Леванта, Египет и Месопотамия. Програмата цели докторантите да се запознаят и да изучат основните археологически, писмени и лингвистични извори за археологията на културите на двете основни цивилизации в Югоизточна Европа.

Докторантите, завършили тази програма, ще могат да работят успешно с изворите за археологията на Югоизточна Европа. Те ще придобият уменията да извършват научен анализ и синтез, свързани с изследването на проблеми от археологията на Европейския Югоизток. Ще бъдат подготвени да извършват актуализиран прочит и да дават нови виждания в науката.