Форма на обучение / Информационен пакет

редовна/задочна/самостоятелна - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2025 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Факултет по педагогика.

 Анотация

Програмата осигурява съдържателно-методически условия за придобиване на изследователски компетенции и квалификация в областта на социалната педагогика на осмо ниво по националната квалификационна рамка. Тя позволява подготовка в направленията на социалната педагогика: гражданско-интегративно; превантивно и ресоциализационно; оздравително-интегративно.

В съответствие със съществуващото законодателство основните цели на докторската програма са:

 • Подготовка на висококвалифицирани специалисти за изследователи, преподаватели и експерти в област на висше образование 1. Педагогически науки, ПН 1.2. Теория на възпитанието и дидактика с научна специалност по социална педагогика
 • Развитие на задълбочени компетенции за научно-теоретична, изследователска, практико-приложна и иновационна дейност с сферата на социалната педагогика и социално-педагогическата практика.
 • Усвояване на съвременни научно-теоретични и практико-приложни знания, н професионални умения и компетентности за самостоятелна научноизследователска и преподавателска дейност, за работа в екип и за прилагане на съвременни, проверени и иновационни подходи и информационни технологии в изследванията в различни области на социалната педагогика
 • Формиране на задълбочена методологически и изследователска култура за ориентиране и взимане на решения при проучване на съвременни концептуални социално-педагогически проблеми със сложни социално-политически, етнокултурни и футурологически измерения.

Усвоени знания, умения и компетентности съгласно националната квалификационна рамка

1. Знания (теоретически и/или фактологически)

 • Владее методологически и специализирани и систематизирани знания за откриване, критичен анализ и генериране на нови идеи в областта на теорията (социалната педагогика) и практиката на социалното възпитание в различен социален и културен контекст;
 • Познава и умее да прилага количествени и качествени методи на научни изследвания в областта на социалната педагогика,
 • Умее да представя научно, да извършва статистически и съдържателен анализ на резултати от научни изследвания в областта на теорията и практиката на социалното възпитание;
 • Има компетенции да работи със специализирана научна и научно-приложна информация, отразена в класически и съвременни източници, в областта на социалната педагогика (открива, систематизира, анализира, синтезира, оценява) от различни информационни източници;
 • Познава научните достижения в социалната педагогика и притежава способност за тяхното методологическо и съдържателно анализиран, за преконструиране и обогатяване;
 • Може да извлича и обогатява знания в областта на социалната педагогика в гранични научни области с психологията, социологията, етиката, правото, философията и пр.;
 • Притежава развити методологически и професионални умения да решава и преодолява критични проблеми в изследвания с теоретичен и практико-приложен характер от областта на социалната педагогика и практиката на възпитанието и обучението;
 • Може да проектира, организира и осъществява собствени теоретични и емпирични изследвания в областта на социалната педагогика, да интерпретира адекватно получените резултати и да извлича валидни приложими изводи за практиката;
 • Познава изследвания в гранични педагогически области, може да ползва резултати и методи на изследвания и да ги интегрира в собствени изследвания от областта на социалната педагогика или такива с колективен проектен характер.

2. Умения (познавателни и/или практически)

 • Притежава знания и развити умения за създаване и ръководене на екипи от изследователи в областта на социалната педагогика или гранични области; може да разпределя задачи и отговорности, да управлява времеви, технически, финансови и социални ресурси при изследване и решаване на комплексни теоретични и практически проблеми, прилагайки познати и/или нови изследователски методи, средства и съвременни информационни технологии;
 • Проявява бързина, находчивост и изобретателност, критичност и самокритичност при търсенето на валидна и обективна информация за провеждане на социално-педагогически изследвания;
 • Разкрива усет към значими за теорията и практиката проблеми от областта на социалната педагогика, може да ги оценява критично и да аргументира избор на изследователски теми, свързани с тези проблеми;
 • Демонстрира усет към спазване и издигане на стандартите за изследвания в областта на социалната педагогика, към спазване и утвърждаване на високи стандарти в областта на етиката на научните изследвания;
 • Владее методи за прогностични изследвания, може да провежда такива и да прогнозира обосновано промени в областта на теорията и практиката на научните изследвания по социална педагогика и възможните приложения на получените резултати;
 • Проявява изобретателност и иновативност при провеждане на собствени научни социално-педагогически изследвания или при работа в екип;
 • Показва умения за предприемчивост и изследователска гъвкавост, за асертивност и автономност при избор на проблеми за изследване, при тяхното провеждане или при осъществяване на иновативни инициативи в изследванията в своята професионална област.

3. Самостоятелност и отговорност

 • Разкрива развита лична позиция, готовност и опит да изгражда, анализира и интерпретира нови знания чрез собствени теоретични и/или емпирични изследвания в областта на социалната педагогика, педагогическите и социални науки свързани с практиката на социалното възпитание, социализацията или друга научна дейност
 • Умее самостоятелно да обогатява и разширява полетата на познание в областта на социалната педагогика и педагогическите науки, да представя резултати от своите изследвания пред различни научни форуми (конференции, симпозиуми, конгреси) е в научни издания;
 • Притежава способности лично критично и конструктивно да оценява организацията, изпълнението и резултатите от собствени научни изследвания в професионалната си дейност, както и да подобрява собствената си изследователска техника, социални умения и култура;
 • Умее да проектира, организира и изпълнява собствени теоретични и емпирични проучвания в областта на социалната педагогика, както и да адаптира и обогатява съвременни концепции, методи, техники и да прилага информационни технологии за изследване с проверена познавателно-научна стойност и устойчивост

4. Компетентност за учене

 • Демонстрира усвоени знания, умения и мотивация за самостоятелно, постоянно и систематично търсене, придобиване, анализиране и разбиране на знания, базирани на собствени съвременни изследвания или на други такива с национален или световен характер от областта на
 • (1) социалната педагогика,
 • (2) други области от педагогиката,
 • (3) социалните и хуманитарните науки.

5. Комуникативни и социални компетентности

 • Проявява комуникативност и диалогичност, умения да разбира и подкрепя, да мотивира и направлява хора, с които работи като изследовател в областта на теорията и практиката на социалната педагогика;
 • Умее да взима адекватни професионални решения в условия на когнитивен конфликт, когнитивна депривация и сложни социални ситуации, както и да аргументира и убеждава в своите решения;
 • Може да работи в условия на проекта дейност с хора от образователни, социално-педагогически, административни и други структури при изследвания или осъществяване на иновации в областта на социалната педагогика и педагогическата практика;
 • Има развити езикови умения и може да общува в различна социокултурна среда относно изследвания, проекти, социални инициативни, организиране на научни форуми и други дейности в областта на социалната педагогика

6. Професионални компетентности

 • Разбира подходи, концепции, методи и средства, прилагани в различни по сложност и характер научни социално-педагогически изследвания     количествени и качествени; лонгитюдни и срезови; исторически и проективни);
 • Може обосновано и концептуално да взима решения, свързани с проблематика и тематика на изследвания в областта на социалната педагогика в сложни социокултурни и изследователски ситуации, да предлага обосновани решения на познавателно-практически проблеми;
 • Разкрива мотивация и компетентности за устойчиво и продължаващо професионално-иследователско развитие; следи водещи изследвания, адаптира и прилага чужди и свои концепции и подходи при изследванията си, обогатява собствената си изследователска култура и етика и допринася за издигане на същите в професионалната си област.

Сфери на професионална реализация

Завършилите образователната и научна степен "доктор" по докторска програма "Социална педагогика" намират своята реализация като: изследователи в научни центрове и звена, преподаватели във висше училище, държавни експерти, консултанти в училища и в центрове, консултанти и експерти в масмедиите, в частни и неправителствени организации и др., където се изисква съответното образование и квалификация.