Форма на обучение / Информационен пакет

редовна

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Филологически факултет.

 Анотация

Докторската програма по Славянски езици (руски, чешки, хърватски/сръбски език) е акредитирана до 2023 г. и има за цел да подготви компетентни, високо квалифицирани специалисти в областта на конкретния славянски език и на синхронното и диахронното съпоставително славянско езикознание с възможности за успешна реализация в конкурентна среда.

Обучението на докторанти се осъществява от катедрата по Славистика при Филологическия факултет и осигурява условия за задълбочена профилирана подготовка по избрания славянски език и пълноценна реализация в областта на научно-изследователската и преподавателската дейност в университети, научни институти, изследователски центрове и др.

Докторантите в програмата по Славянски езици имат възможност да работят един или два семестъра по темата на дисертационния си труд с научни консултанти от други европейски университети в рамките на договорите по програма Еразъм +, които Филологическият факултет има сключени с различни славистични институти и департаменти.

Програмата цели да подготви бъдещи изследователи и преподаватели със задълбочени познания в съответната научна област, с умения за аналитично критическо мислене и решаване на теоретични и практически проблеми, свързани с конкретен славянски език или в съпоставителен план. В процеса на своето обучение докторантът има възможност да придобие умения и компетентности за работа в екип, да подготвя и участва в проекти, да придобие международен опит чрез участие в научни конференции в чужбина, в специализации и мобилност в други европейски университети по различни програми и проекти.