Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно/самостоятелна подготовка - Информационен пакет
 

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2022 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

 Анотация

Развитието на световните процеси в социален план и динамичните промени, които протичат във всички области на живота, поставят необходимостта от специалисти с широк светоглед, притежаващи нужните знания и умения да осмислят и анализират обществените процеси в тяхната многостранност както на протичането им, така и на техните последици; налице е нуждата от експерти в състояние да прогнозират социалните тенденции, да ги операционализират и да показват тяхното приложение в жизнените ситуации и среда. Докторската програма по „Социална философия“ цели да отговори на тази обществена потребност от висококвалифицирани кадри, подготвяйки специалисти, чиято задача е да развиват и усъвършенстват научната, културната, образователната система, да следват високи стандарти на професионализъм и творчество в своята работа и ангажирано отношение към действителността.

Целта на обучението по тази програма е да осигури специалисти по социална философия за потребностите на академичната и извънакадемичната среда. В рамките на докторантската програма се придобива теоретична и практическа подготовка, умения и компетентност, както и изследователска култура в областта на социалната философия, за оценяване и синтез на нови идеи във философските изследвания на обществото.

Обучението на докторантите от специалност „Социална философия“ има за цел да подготви специалисти с необходимата квалификация за извършване на изследователска, аналитична, проучвателна, експертна, административна и други специализирани дейности, свързани с обществената структура и дейностите в нея. В подготовката на докторантите по „Социална философия“ акцентът се поставя върху критичното и задълбочено мислене, умението за сравнителни анализи в контекста на разнообразни, противоречиви и дори взаимно изключващи се възгледи с придобиване на умения да се използват знанията за осъществяване на професионални анализи, извършване на сравнения, даване на експертни оценки и препоръки при вземането на важни решения относно процесите в обществото и в различните институции. Специално внимание се отделя на формирането на докторантите като учени с висока езикова и комуникационна култура. Това е необходимо с оглед спецификите на региона, в който се намира ЮЗУ „Неофит Рилски“, както и от гледна точка на процесите на глобализация и задълбочаване на интеграцията на България като член на Европейския съюз. В рамките на докторската програма съществуват възможности за специализации в европейски университети.

Защитили докторска степен могат да се реализират в много области на съвременния живот у нас и чужбина: наука, образование, културна сфера, управленски дейности, проектна дейност и др.