Форма на обучение / Информационен пакет

редовно - 6 семестъра

задочно - 8 семестъра

самостоятелна форма 4 - 6 семестъра

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2022 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Техническия факултет.

 Анотация

Обучението в докторската програма по "Машини и процеси в леката промишленост" има за цел да надгради и обогати знанията и уменията, придобити от студентите по време на обучението им в ОКС "Бакалавър" и "Магистър", като създаде компетенции за самостоятелна научна и експертна дейност.

Докторантът по докторска програма "Машини и процеси в леката промишленост" в процеса на своето обучение и изследователска дейност се подготвя за:

  • самостоятелна научноизследователска дейност в областта на производствените технологии в леката промишленост (текстилно и/или шевно производство);
  • перманентно обогатяване и усъвършенстване на теоретичните и практичeски знания със съвременните достижения в областта; внедряване на резултати от собствени изследвания;
  • научнопреподавателска работа във висшите училища по учебни дисциплини от научната специалност "Машини и процеси в леката промишленост" и сродни на нея;
  • управленческа дейност в производствени системи;
  • експертна дейност и др.

Обучението по докторската програма се осъществява от академичния състав на катедра "Машиностроителна техника и технологии". В катедрата работят на основен трудов договор 9 преподаватели, от които 1 професор, 4 доценти, 1 гл. ас. доктор, 2 асистенти и 1 преподавател. Катедрата поддържа тесни връзки с промишлеността в региона и сродни катедри в други университети в страната и на Балканите.

Докторантите по всички форми на докторантурата изпълняват докторантската програма, която включва следните дейности:

  • Научноизследователска дейност, включително участие в научни проекти;
  • Посещение и участие в учебни и квалификационни курсове (лекции, семинари, тюториали и др.);
  • Преподавателска и експертна дейност, участие в научни форуми на национално и международно равнище;
  • Изпити, предвидени в индивидуалния учебен план;
  • Защита на докторска дисертация.

Обучението на докторантите се осъществява по индивидуален учебен план, който се изготвя от докторанта и научния му ръководител, приема се на катедрен съвет и се утвърждава от факултетния съвет. Индивидуалният учебен план се изготвя на базата на учебния план на акредитираната от НАОА докторантска програма. С него се определя насочеността на докторантурата и се детайлизират по години дейностите, които трябва да бъдат извършени.

Информацията, свързана с обучението по докторската програма се съхранява в портфолио на докторанта.

Учебните дисциплини в индивидуалния учебен план са задължителни, избираеми и факултативни.

Докторантът придобива право на защита на дисертационния си труд след изпълнение на дейностите по обучението, успешно полагане на изпитите, определени в индивидуалния учебен план и изпълнение на критериите и показателите за отчитане на готовността за придобиване на образователната и научна степен "Доктор".