Форма на обучение / Информационен пакет

редовно - 6 семестъра

задочно - 8 семестъра

self study самостоятелна форма 4 - 6 семестъра

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2022 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Технически факултет.

 Анотация

Основната цел на докторската програмата е чрез разширяване на фундаменталната образователна подготовка и задълбочаване на познанията на докторантите от областта на

Обучението в докторската програма по "Електронизация" има за цел да надгради и обогати знанията и уменията, придобити от студентите по време на обучението им в ОКС "бакалавър" и "магистър", като създаде компетенции за самостоятелна научна и експертна дейност.

Ускореното развитие и множеството постижения в областта на електрониката, налагат необходимостта от провеждането на все повече задълбочени изследвания за внедряването и прилагането им в електронните системи с разнообразно приложение в индустрията, в медицината, системите за домашна автоматизация, автомобилостроенето, отражението на новите тенденции в развитието на електрониката практически засяга всички индустриални области.

Обучението по докторската програма се осъществява от академичния състав на катедра "Електротехника, електроника и автоматика". В катедрата работят на основен трудов договор 14 преподаватели, от които 1 професор, 8 доценти, 3 гл. ас. доктор, 1 доктор асистент и 1 асистент. Катедрата поддържа тесни връзки с промишлеността в региона и сродни катедри в други Университети в страната и на Балканите.

Докторантите по всички форми на докторантурата изпълняват докторантската програма, която включва следните дейности:

  • Научноизследователска дейност, включително участие в научни проекти
  • Посещение и участие в учебни и квалификационни курсове (лекции, семинари, тюториали и др.)
  • Преподавателска и експертна дейност, участие в научни форуми на национално и международно равнище;
  • Изпити, предвидени в индивидуалния учебен план;
  • Защита на докторска дисертация.

Обучението на докторантите се осъществява по индивидуален учебен план, който се изготвя от докторанта и научния му ръководител, приема се на катедрен съвет и се утвърждава от факултетния съвет. Индивидуалният учебен план се изготвя на базата на учебния план на акредитираната от НАОА докторантска програма. С него се определя насочеността на докторантурата и се детайлизират по години дейностите, които трябва да бъдат извършени.

Информацията, свързана с обучението по докторската програма се съхранява в Портфолио на докторанта.

Учебните дисциплини в индивидуалния учебен план са задължителни, избираеми и факултативни.

Докторантът придобива право на защита на дисертационния си труд след изпълнение на дейностите по обучението, успешно полагане на изпитите, определени в индивидуалния учебен план и изпълнение на критериите и показателите за отчитане на готовността за придобиване на образователната и научна степен "Доктор".