2021-10-28

Югозападният университет „Неофит Рилски” – Благоевград в съответствие с решение на Министерския съвет № 437 от 02.06.2021 г. преобявява конкурси за приемане на редовни и задочни докторанти за учебната 2021-2022 г. (Приложение № 1).

В срок от два месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните документи:

1. Заявление до Ректора за участие в конкурса (свободен текст).

2. Автобиография (европейски образец).

3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен „Магистър“ и приложението към нея (ксерокопие и оригинал).

4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.

5. Мотивационно писмо за участие в конкурса (свободен текст).

6. Медицинско свидетелство.

7. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област.

8. Документ за платена такса за участие в кандидат-докторантския конкурс 100 (сто) лв. - плащането се извършва в Общинска банка в Първи учебен корпус.

Всички документи се представят приложени в папка.

Документите се приемат в стая 106, Ректорат, тел. 073/ 588 566.

Обявата е обнародвана в "Държавен вестник" бр. 23 от 22.03.2022 г.

Приложение № 1

Шифър

Области на висше образование , професионални направления  и докторски програми

Форма на обучение

 
 

Р.О

З.О

 

Брой  места

Брой  места

 

1.

Педагогически науки

 

1.2.

Педагогика

 

 

Теория на възпитанието и дидактика

1

1

 

 

Специална педагогика

1

1

 
 

Социална педагогика

1

1

 
 

Предучилищна педагогика

1

1

 
 

Начална училищна педагогика

1

1

 
 

Методики на обучението в началните класове (Методика на обучението по родинознание и природознание)

1

   
 

Методики на обучението в началните класове (Методика на обучението по математика)

1

   
 

Педагогически технологии в детската градина (Педагогически технологии за овладяване на околната действителност)

1

   
 

Педагогически технологии в детската градина (Педагогически технологии за овладяване на родния език)

1

1

 

1.3.

Педагогика на обучението по...

 
 

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка

 

1

 

 

Методика на обучението по музика

1

   

 

Методика на обучението по техника и технологии

1

1

 

2.

Хуманитарни науки

 

2.1.

Филология

 

 

Български език

1

   
 

История на българската литература (Възрожденска литература)

1

   
 

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Британска литература)

1

   
 

Фолклористика и етнология

1

   
 

Английски език

1

   
 

Немски език

1

   
 

Руска литература

1

   
 

Теория и практика на превода (руски език)

1

   

2.2.

История и археология

 

 

Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание (историография)

1

   

 

Документалистика, архивистика, палеографика, историография и източникознание (архивистика)

1

   

 

История на България (Нова и най-нова българска история)

2

   

 

История на България (Средновековна българска история)

1

   

 

Средновековна обща история

1

   

 

Нова и най-нова обща история (Най-нова обща история)

1

   

 

Стара история и тракология

1

   

2.3.

Философия

 
 

История на философията

1

   
 

Съвременни философски теории

1

   

3.

Социални, стопански и правни науки

 

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

 
 

Социология

1

   
 

Теория и история на културата

3

   

3.2.

Психология

 

 

Педагогическа и възрастова психология

3

   
 

Трудова и организационна психология

2

   

3.3.

Политически науки

 
 

Политология

 

 

3.4.

Социални дейности

 
 

Организация и управление на социалните дейности

 1

1

 

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

 
 

Връзки с обществеността

1

   
 

Приложение на новите информационни технологии в PR

1

1

 

3.6.

Право

 
 

Право на Европейския съюз

1

   
 

Нотариално право

1

1

 
 

Теория на държавата и правото. Политически и правни учения

1

1

 
 

Конституционно право

1

   
 

Застрахователно право

1

1

 
 

Римско право

1

   

3.7.

Администрация и управление

 
 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (мениджмънт на публичната сфера)

2

1

 

3.8.

Икономика

 
 

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

1

1

 
 

Организация и управление извън сферата на материалното производство (социално-културната сфера)

1

1

 

3.9.

Туризъм

 
 

Икономика и управление на туризма

2

1

 

4.

Природни науки, математика и информатика

 

4.4.

Науки за земята

 

 

Природна география

1

   

4.6.

Информатика и компютърни науки

 

 

Информатика

1

 

 

5.

Технически науки

 

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

 

 

Електронизация

 

1

 

5.3.

 Комуникационна и компютърна техника

 

 

Компютърни системи, комплекси и мрежи

1

1

 

7.

Здравеопазване и спорт

 

7.4.

Обществено здраве

 
 

Логопедия

 

1

 
 

Кинезитерапия

2

   

8.

Изкуства

 

8.3.

Музикално и танцово изкуство

 

 

Теория и практика на изпълнителското изкуство

1

   

 

Хореография

1

   

8.4.

Театрално и филмово изкуство

 
 

Кинознание, киноизкуство и телевизия

2

   
 

ОБЩО:

62

21