Дългосрочните курсове с продължителност на обучението най-малко два семестъра осигуряват възможност за придобиване на нова или допълнителна квалификация, специализация (професионална квалификация за повишаване на придобитата квалификация по дадена специалност), професионално-педагогическа специализация.

Необходими документи за кандидатстване за придобиване на допълнителна или нова професионална квалификация:

  1. Заявление по образец
  2. Ксерокопие и оригинал на дипломата за висше образование /титул и приложение/. След проверка оригиналът на дипломата се връща. В случай, че издаването на дипломата за висше образование е предстоящо кандидатът подава академична справка или уверение, в което са отразени средният успех от семестриалните изпити и успехът от държавните изпити.
  3. Ксерокопие и оригинал на свидетелство за придобита професионална квалификация „Учител“ в случаите, които се изисква такъв документ. След проверка оригиналът се връща.
  4. *Удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина.
  5. Такса за кандидатстване – 20.00 лв.

Документите се подават във факултетните канцеларии.

Кандидатите се информират лично в съответните факултети за резултатите от класирането и за сроковете за записване.