Форма на обучение / Информационен пакет

редовно - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2024 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Правно-исторически факултет.

 Анотация

Обучението на докторанти по научната специалност "Международно право и международни отношения" в Правно-историческия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград отговаря на съвременните тенденции в развитието на науката в областта на докторската програма. Във връзка с това са формулирани няколко основни цели и задачи, свързани с обучението по специалността:

  1. приортетна цел в поддготовката на кадри е придобиването на образователна и научна степен "доктор";
  2. отговаряне на специфичните нужди на Правно-историческия факултет и в частност на Катедра "Международно право и международни отношения" за развитие на кадровия състав чрез подготвяне на квалифицирани кадри;
  3. актуалност на програмите, заложени в основата на научното направление;
  4. подготовка на кадри, които да бъдат конкурентноспособни при прилагането на теоретични знания и практически умения в специализирани области;
  5. стимулиране на научноизследователската работа (в екип и самостоятелно);
  6. усвояване на необходимите знания, умения и опит за работа в динамична среда, с която се характеризират международното право и международните отношения;
  7. високо качество на докторските програми, допълващи се от междудисциплинарни и интердисциплинарни програми;
  8. конкурентност на докторската програма на европейско и международно равнище, чрез което се допринася за утвърждаване и повишаване на авторитета на институцията;
  9. инвестиране в развитието на младия научен работник и реализирането му на пазара на труда като висококвалифициран професионалист;
  10. поддържане и развитие на база от напреднали познания чрез прехвърлянето както на съществуващи, така и чрез проучване на нови знания, опит и умения.

Основните приоритетни направления, заложени в програмата на докторантите по "Международно право и международни отношения", имат за цел надграждане на получените вече познания в областта, както и придобиване и утвърждаванване на необходимия образователен и научен опит сред обучаващите се. Тези приоритети обхващат научно-теоретична подготовка, натрупване на педагогически опит и методически умения, чуждоезиково обучение и подготовка в областта на информационните технологии.

Научно-теоретичната подготовка на докторантите е от съществено значение с оглед не само научната значимост на разработваните от тях дисертационни трудове, но и тяхната последваща реализация в научната област. Систематизираната и задълбочена теоретична подготовка на докторантите им позволява да придобият знания и умения, необходими за извършване на оригинални разработки по съответен научен проблем и тематика.

Пряко свързано с научно-теоретичната подготовка на докторантите е и натрупването на педагогически опит и методически умения. Процесът на подготовка на докторантите в тази приоритетна област започва от втората година на тяхното обучение и включва водене на семинарни упражнения със студенти от специалностите "Право", "Публична администрация", "Международни отношения" и "Европеистика". Това става възможно едва след като докторантите са преминали необходимата подготовка на лекционния курс по съответната дисциплина и са положили успешно изпити по заложените дисциплини в индивидуалния план. Провеждането на регулярни срещи на докторантите с техните научни ръководители, консултации с титулярите на различните дисциплини, включени като минимум в индивидуалните им планове, както и посещението на специализирани семинари и научни конференции в тази област са основата, върху която се изграждат методическите умения и възможности.

Добрата чуждоезикова подготовка е заложена като задължително изискване при кандидатстването за прием на редовни докторанти по "Международно право и международни отношения". За научна област, каквато са международното публично право, правото на международните договори, дипломатическото и консулско право, и международните отношения, владеенето на чужд език е необходимост, особено при разработването на дисертационен труд с оглед изследване и анализ на чуждестранния опит, наличието на специализирани научни изследвания и библиографска справка, а също така и на традициите и научните достижения в разглежданата област.

Работата с докторантите в катедра "Международно право и международни отношения" е насочена към постигане на комплексна, задълбочена и всеобхватна подготовка, отговаряща напълно на критериите за придобиване на образователната и научна степен "доктор".