Всички ученици, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигурителни вноски. Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение, напомнят от Национална агенция за приходите.
           За периода от завършване на средното до започване на висшето си образование или работа на трудов договор те трябва да внесат здравните си осигуровки за своя сметка в размер на 28,40 лв. месечно.  Причината за това е, че абитуриентите не попадат в нито една от категориите - ученици или студенти, поради което не отговарят на условията за здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет, както и не упражняват трудова дейност, за която подлежат на здравно осигуряване на съответното основание по реда на Закона за здравното осигуряване. В тези случаи завършилите средно образование трябва да подадат декларация Образец 7 – за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски. Документът се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване. Тогава е и срокът за плащането на тези вноски, напомнят от НАП.

            В рубриката „Здравно осигуряване” на интернет страницата на НАП е поместена и информацията за попълване и подаване на декларация Образец 7. Формулярът се подава в офис на НАП,  по пощата с обратна разписка или чрез електронната услуга на приходната агенция „Приемане на декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“, достъпна с Персонален идентификационен код /ПИК/ или КЕП.

           При допуснати повече от три неплатени здравноосигурителни вноски за последните три години, зрелостникът може да се окаже с прекъснати здравноосигурителни права и да няма достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса, напомнят още от НАП. За вноски, които не са направени в срок, се начислява законова лихва. Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се направи чрез електронната услуга „Здравноосигурителен калкулатор", която е със свободен достъп в Е-портала на НАП.

           За допълнителна информация: 0700 18 700 /на цена, съгласно тарифата на съответния оператор/

           Здравно осигуряване на студенти в редовно обучение за ОКС „Бакалавър“ и за ОКС „Магистър“

           На здравно осигуряване подлежат всички студенти в редовна форма на обучение, паралелно обучение, прекъснали по болест, прекъснали поради бременност и раждане, прекъснали поради слаб успех и всички видове студенти, които са прекъснали, но са запазили студентските права.

Необходими условия:

  1. Да подават задължително декларация за здравно осигуряване:
    • в началото на всяка учебна година;
    • при започване или прекратяване на работа.
  2. Възраст – ненавършени 26 години.
  3. Да не се осигуряват по трудови или граждански правоотношения, по които се дължат здравноосигурителни вноски.
  4. Да не получават наследствена или инвалидна пенсия.
  5. По отношение на докторантите, изискванията за здравно осигуряване са същите, както при студентите, с изключение на възрастовата граница от 26 години.