Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно/на самостоятелна подготовка

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО 2023 година.

 Обучение

Обучението се извършва от Правно-исторически факултет, катедра "Публичноправни науки".

 Анотация

Изграждането на модерната демократична, правова и социална държава поставя с особена острота нерешените от либералната държава обществени проблеми като баланс между индивидуалното и колективно начало при утвърждаване на държавността, изразяващо се в новата концепция за "общото благо", защитата и гарантирането от държавата на реализацията на основните права и свободи на човека и гражданина, преодоляването на социалното неравенство и редица други. При разрешаването на тази разнородна проблематика съществена роля има конституционноправната наука, изяснявайки основните теоретични постановки и проследявайки зависимостите и тенденциите при развитието и утвърждаването на съвременното гражданско общество и политическа държава. Ето защо целта на докторантурата по научната  специалност "Конституционно право" е със съвременни изследователски методи, подходи и форми да бъдат подготвени  висококвалифицирани кадри с научен потенциал, които със знанията и уменията си да допринасят за по-нататъшното развитие  на конституционната наука и юриспруденция. Чрез методите на обучение се осигурява разширяване на фундаменталната теоретико-професионална подготовка и формиране на научно-изследователски умения за разработване на дисертационен труд по актуален проблем за конституционноправната наука и юриспруденция, отговаряйки на необходимостта от непосредствено обвързване на конституционната доктрина с конкретните социално-икономически и обществено-политически потребности.

В този смисъл образователната и научна подготовка на докторанти в научната специалност "Конституционно право" има за основна цел изграждането на учени, способни задълбочено да анализират нормативните актове в историко-правен и сравнително-правен аспект, да оценяват тяхното практическо приложение и въздействие върху публичноправните обществени отношения, както и активно да участват в тяхната по-прецизна правна регламентация чрез предложения de lege ferenda и предложения de lege lata.  В тази връзка една от основните задачи в процеса на обучение се отнася до практическото значение и приложение на научните разработки на докторантите по тази научна специалност. Постепенно у тях се изграждат умения и способности да изследват материята на висшите политически институции /като например парламент, правителство, президент и др./, техните взаимоотношения и взаимодействие - както помежду им, така и със структурите на гражданското общество. Извеждането на научно обосновани изводи предполага задълбочено и изчерпателно познаване, както и правилно ориентиране в научната литература, изследване на конституционната юриспруденция, както и възможност за извършване на сравнително-правен анализ с чуждестранни законодателства.

Компетенции на завършилите програмата:

Докторантът в научната специалност "Конституционно право" придобива професионални компетентности, позволяващи:

 • да представя и обосновава пред научната общност придобитите фундаментални и специализирани знания в областта на Конституционното право и сродните му научни области чрез комбиниране на различни подходи и методи на изследване;
 • да формулира по-съществени заключения по конституционноправна проблематика и компетентно, ясно, аргументирано и убедително да ги защитава пред различни професионални общности, формални и неформални социални образувания;
 • да притежава способност да продължава собствените си научни изследвания в областта на Конституционното право на ново, по-сложно равнище, което да допринася за развитието на нови техники, идеи или подходи;
 • да владее основни изисквания за професионална етика и висока нравственост при решаване на теоретични и практико-приложни проблеми в научната специалност "Конституционно право";
 • да усвоява методиката на научните изследвания, техниките на академичните проучвания, както и методите на преподаване на юридически дисциплини;
 • да придобива висококвалифицирана научна, езикова, компютърна и интернет-базирана подготовка, ориентирана към осигуряване на личната информационна осведоменост и улесняване на професионалните контакти с учени и експерти в страната и чужбина;
 • да провежда научни и научно-приложни изследвания  на високо равнище, които допринасят за развитието на конституционната наука и юриспруденция.

Докторантите в докторската програма "Конституционно право"  изграждат познавателни и/или практически умения за:

 • Самостоятелно творческо мислене и умение за провеждане на самостоятелни научни изследвания, разработване на научни тези и развиване на нови научни идеи.
 • Усвояване методиката на научните изследвания и нейното прилагане през призмата на конкретен научно-практически проблем.
 • Детайлно разбиране на техники, прилагани за научни изследвания.
 • Търсене, извеждане и анализ на научните и практически проблеми.
 • Формиране на информирани преценки по сложни въпроси, касаещи основни конституционноправни институти и явления, при отсъствието на пълни данни, както и да представят идеите и заключенията си ясно и разбираемо пред специалисти и/или неспециалисти.
 • Прилагане на научен подход и използване на научен инструментариум в изследователската си работа и практико-приложна дейност.
 • Представяне на идеите и изводите си обосновано, ясно и убедително пред аудитория.

Същевременно в  процеса на своята образователна и научно-изследователска дейност, докторантът по Конституционно право придобива умения:

 • да намира, извлича, подрежда, синтезира и оценява необходимата информация от различни източници, свързана с предмета на научното изследване;
 • да търси, извежда и анализира научните и практически проблеми;
 • да владее основни специфики на академичното писане, както и умения да представя  собствено научно творчество - научни студии, статии, резюмета, доклади и др.;
 • за обективен и научно обоснован критичен анализ на чужди научни материали;
 • да работи със специализирани правно-информационни системи;
 • да комуникира чрез различни медии пред различна аудитория;
 • да прави критичен анализ на действащото законодателство;
 • да изготвя самостоятелен теоретичен анализ на проблеми в научната специалност "Конституционно право";
 • за самостоятелно формулиране на изследователски проблем и за намиране на релевантна научна литература, както и за работа с нея и извличане на необходимата информация, за изготвяне на библиографска справка по поставен проблем;
 • за синтезиране и излагане на различни тези и становища и техният критичен анализ, за конструиране на теза и нейната защита, за изграждане на нови хипотези и за предлагане на съответните решения;
 • преподаване;
 • като издръжливост, инициативност, постоянство, последователност, взискателност, приспособимост и интелектуална гъвкавост при решаване на сложна научна проблематика, предмет на обсъждане в областта на Конституционното право.

Докторантите по научната специалност "Конституционно право" се обучават в традиционните форми: редовна, задочна и на самостоятелна подготовка.

Сфери на професионална реализация:

Задълбочената и висококачествена научна подготовка по докторската програма "Конституционно право" дава възможност на придобилите образователната и научна степен "Доктор", да бъдат конкурентноспособни на пазара на труда, особено в социалните сфери, изискващи по-широка и задълбочена теоретична подготовка от тази, която се получава при обучението в образователно-квалификационната степен "Магистър". Докато практическата подготовка на докторантите дава възможност за реализацията им в конкретните условия на преподавателската, научно-изследователската и експертната дейност, като:

 • изследователи в научни центрове и специализирани научно-изследователски звена;
 • преподаватели във висши учебни заведения и академии;
 • консултант-експерти в правителствени и неправителствени организации;
 • експерти в държавната, общинската и областната администрация;
 • експерти в управленчески и научно-изследователски центрове и институти;
 • експерти по юридически въпроси в международни организации;
 • държавни служители във висшите политически институции, в органите на съдебната власт, Висшия съдебен съвет, Комисията за защита от дискриминация и др., както и в органите на местно самоуправление и местна администрация.

Учебен план:

Обучението в образователна и научна степен "доктор" в Катедра "Публичноправни  науки" се осъществява в съответствие с изискванията към докторските програми и при спазване на разпоредбите и изискванията на Закона за висше образование, Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн. ДВ бр. 38 от 21.05.2010 г.), Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав на Република България (приет с ПМС №202/10.09.2010 г.), Правилника за устройството и дейността на ЮЗУ "Неофит Рилски", Вътрешните правила за развитието на академичния състав в  ЮЗУ "Неофит Рилски" другите нормативни актове, регламентиращи този процес. Подготовката на докторантите е в съответствие с приоритетите, заложени в Стратегията за развитие на Югозападния университет "Неофит Рилски", както и Стратегията за развитие на Правно-историческия факултет.

В учебния план на всеки докторант се включва специална методична и езикова подготовка, която се реализира чрез самостоятелна работа и участие в свързани с темата на дисертацията курсове и семинари. Учебните планове се утвърждават ежегодно от Факултетния съвет.

Всеки докторант и научният му ръководител изготвят индивидуален план за подготовка, който се обсъжда в катедра "Публичноправни науки" и след одобрение се взема решение за утвърждаване от Факултетния съвет.

Задължителни дисциплини:

 1. Конституционно право  -  изпит.
 2. Обучение по чужд език - изпит.
 3. Подготовка и управление на проекти - изпит.

Избираеми дисциплини:

 1. Общо учение за държавата
 2. Парламентарно право
 3. Избирателно право и избирателни системи
 4. Сравнително конституционно право
 5. Устройство на съдебната система
 6. Общинско право
 7. Теория на нормотворческата дейност

Дипломиране:

 • Полагане на изпити, включени в индивидуалния план на докторанта.
 • Защита на докторска дисертация.