2021-11-01
 Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно/самостоятелна подготовка - Информационен пакет

 Акредитация

Тази програма е в процес на акредитиране, поради изтичане на срока на предходна акредитация.

 Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

 Анотация

Обучението в образователната и научна степен доктор по "Психология на труда и професионална психодиагностика", се базира на научния потенциал на преподавателския състав в катедра Психология и неограничените възможности, които предлага обзаведения със съвременни компютъризирани методики Лабораторен комплекс за психологични изследвания.

Обучението се осъществява, от една страна, съобразно настъпващите динамични промени, свързани с обективното отпадане на едни, усъвършенстването на други и възникването на трети професии и специалности, а от друга - съобразно динамичните промени в структурата на личността (потребности и ценности) в съвременните социално-икономически условия.

Чрез обучението в образователната и научната степен доктор по тази специалност, докторантите ще получат и затвърдят не само необходимите теоретични знания за управленското и изпълнителското трудово поведение на хората, но и ще имат  възможност за реализация на основните практически умения при формулиране на свързаните с научния проблем цел, задачи и статистически хипотези. Извършената изследователска работа и най-вече демонстрираните умения при нейната защита, са обективно доказателство за наличие на практически умения за провеждане на експериментална работа, съобразно основните задачи на трудовата психология и професионалната психодиагностика.