Форма на обучение / Информационен пакет

редовно/задочно/самостоятелна подготовка - Информационен пакет

 Акредитация

Програмата е акредитирана до следваща акредитация, съгласно чл. 81, ал. 2 от ЗВО.

 Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

 Анотация

Докторската програма по „Трудова и организационна психология“ обхваща разнообразни аспекти на индивидуалното и групово функциониране на работното място. Програмата включва научни области като набиране и подбор, обучение, коучинг, екипна и групова динамика, лидерски стилове и поведение, професионално здраве и благополучие на работното място, организационно развитие и промяна, както и планиране на трудовата дейност. Индивидуалният план на обучение осигурява уникална комбинация от теория, изследвания и практика и предоставя професионално и модерно обучение на научно-теоретичен и приложно-практически набор от умения и процедури, необходими за ефективното реализиране на практикуващите трудови психолози и организационни консултанти.

Програмата цели придобиване на знания и разбиране на теорията и изследванията на трудовата и организационната психология и развиване на академични, изследователски и комуникационни умения, включващи: 1) Систематично разбиране на индивидуалните психологически особености на хората в работните организации; 2) Задълбочено разбиране на теоретичните перспективи на ключовите области на знанието на трудовата и организационната психология; 3) Систематично разбиране на ключовите дейности, включени в обучението, подбора, коучинга, проектирането на работата, развитието на лидерството, груповата и екипната динамика, организационното развитие и промяната и проблемите, свързани с професионалното здраве, благополучие и удовлетвореност от труда; 4) Знания и разбиране за това как да се провеждат приложни психологически изследвания и как да се представят получените резултати както на академичната, така и на широката аудитория; 5) Разбиране за това как теорията и знанията по трудова и организационна психология се прилагат в практически условия; 6) Задълбочено познаване на основните характеристики на редица методологични подходи и техники за оценка, използвани в съвременните социално-икономически условия.

Завършилите докторската програма и защитили успешно дисертационен труд пред научно жури, придобиват образователната и научна степен „доктор“ в ПН 3.2. Психология и професионално се реализират като преподаватели, изследователи, лектори и консултанти, експерти във фирми и производствени предприятия; трудови психотерапевти; служители във ведомства, които планират, организират, ръководят и оценяват трудово - производствената дейност на национално и регионално равнище.