Новини

Югозападният университет „Неофит Рилски“ стартира кандидатстудентската си кампания за учебната 2024/2025 година на 19 февруари.

За поредна година тя ще започне с електронни изпити по български език, история на България, география на България, биология, английски език, математика и химия, които ще се състоят на 19 февруари на място в университета. Електронните изпити ще се провеждат всеки работен петък до 14 юни 2024 г. и всеки делничен ден от 17 юни 2024 г. до 5 юли 2024 г.

През месеците март, април и юни университетът организира практически изпити по физическа подготовка, по различни видове спорт и в областта на изкуствата.

Подаването на заявления за електронен кандидатстудентски изпит на място се извършва в деня на определените дати, най-късно 1 час преди началото на изпита. Заявленията се подават на място в университета в зала 1102 А, Учебен корпус № 1 или в електронната система за онлайн регистрация https://ksk.swu.bg/WebClient/.

Проектът е на тема „Психологични, правни и здравни аспекти на работата в пенитенциарни заведения. Модел за подобряване на психичното благополучие“, а ръководител на научния колектив е доц. д-р Наташа Ангелова.

Екипът е в състав: доц. д-р Наташа Ангелова (катeдра „Психология“), проф. д-р Борис Манов (катедра „Философски и политически науки“), доц. д-р Татяна Дзимбова (катедра „Анатомия и физиология“), доц. д-р Елена Каращранова (катедра „Информатика“), гл.ас. д-р Емелина Заимова-Цанева (катедра „Психология“), гл.ас. д-р Гергана Андонова (катедра „Публичноправни науки“), ас. д-р Ива Димитрова (катедра „Психология“), ас. д-р Даниела Атанасова (катедра „Публичноправни науки“), докторант Кирил Велков (катедра „Психология“), докторант Даниел Генков (катедра „Психология“), докторант Светослав Петков (катедра „Информатика“), докторант Яна Филева (катедра „Социология“).

За втора поредна година в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе кръгла маса под надслов „Рискове и предизвикателства пред защитата на личните данни в ЕС и трети държави“. Събитието се организира в рамките на проект № 101047808 с наименование „European Data Protection: Post pandemic effects and new dimensions“ (EDP – PPEND), който се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +“ 2021 – 2027, действие по инициативата „Жан Моне Модул“ в областта на висшето образование.

Приветствия към участниците поднесоха проф. д-р Николай Марин – ректор на ЮЗУ ,,Неофит Рилски“, доц. д-р Петрана Стойкова – заместник-ректор по научноизследователската дейност и докторантското развитие и проф. д-р Габриела Белова – декан на Правно-историческия факултет.

Преподаватели от Философския факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ участваха в заключителната конференция по проект „Track-IN | Public employment services tracking effectiveness in supporting rural NEETs“ (www.track-in.eu).