1.  Право на получаване на стипендии от фонда­ция „Еврика" имат:

 • Спечелилите медали от проведените през годи­ната и утвърдени от Съвета на фондацията меж­дународни средношколски олимпиади за целия срок на обучението си в средните и висши учи­лища, при условие че продължават образование­то си в същата или сходна област, в която са изя­вили творчеството си й средният успех за всяка учебна година е не по-нисък от отличен 5,50 в средното училище и много добър 5,00 във вис­шето училище.
 • Студенти (след втори курс) - носители на специ­алните именни стипендии на фондация „Еврика" за постижения в овладяването на отделните на­уки, утвърдени от Съвета на фондацията. Съве­тът на фондацията приема и утвърждава статут на специалните именни стипендии, а Изпълни­телното бюро присъжда отделните стипендии по предложение на утвърдени комисии. Комисии­те осъществяват класиране на кандидатите след оценка на документи и провеждане на събесед­ване с допуснатите кандидати.

2.  Размерът на получаваните стипендии се опре­деля както следва:

 • За носителите на специалните именни стипен­дии на фондация „Еврика" - 3000 лв. годишно на човек.
 • За спечелилите златни медали от международни­те средношколски олимпиади - 2000 лв. годишно на човек.
 • За спечелилите сребърни медали от международ­ните средношколски олимпиади - 1700 лв. го­дишно на човек.
 • За спечелилите бронзови медали от международ­ните средношколски олимпиади - 1600 лв. годиш­но на човек.

3.  Необходими документи за кандидатстване за стипендия:

 • Заявление на желанието за получаване на сти­пендията и формуляр по образец, заверен в съ­ответното висше или средно училище.
 • Уверение от висшето училище за успеха по учеб­ни години и записване за новата учебна година (за кандидатите за специалните стипендии на фондация „Еврика").
 • Копие от документа, удостоверяващ класирането в международни олимпиади (за кандидатите, ко­ито ползват правото по този ред).
 • Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни кон­курси, олимпиади и конференции,публикации в научни издания и други такива за постиженията на кандидата в овладяването на науките, изява на творчество и други (за кандидатите за специал­ните стипендии на фондация „Еврика");
 • Есе на тема ” Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” / за кандидатите за именни стипендии/.

4.  Срокът за подаване на документите във фон­дация „Еврика" е от 1 септември до 15 октомври за всяка година.

4а. По изключение, при финансови възможности Изпълнителното бюро на фондацията може да утвърждава  втора именна стипендия в рамките на бюджета на програмата, когато това е предложено от комисиите за оценка при равностойни значими резултати и постижения.  

5.  Стипендиите се изплащат чрез дебитни карти на два пъти за годината.

6.  В случай, че един и същ студент има право да получи стипендия по повече от един признак, той получава само по-голямата от тях.

7.  Стипендианти на фондацията, получили това право като носители на медали от международни средношколски олимпиади, при последващо спе­челване на медали с по-висок ранг, автоматично по­лучават годишен размер на стипендията си за ос­таващите години на обучението си съгласно т. 2 на настоящите Основни правила.

8.  Изплащането на стипендията се преустановя­ва, в случай че ползващият това право:

 • Доброволно напусне или бъде отстранен от вис­шето училище.
 • Повтаря учебната година.
 • Продължи образованието си в чужбина.
 • Средният годишен успех е по-нисък от изискуемия съгласно т. 1 на настоящите Основни прави­ла.

9. Получаващите стипендии от държавата по си­лата на Наредба за условията и реда за осъществя­ване на закрила на децата с изявени дарби (ПМС № 298\ 17.12.2003г.) получават 50 на сто от полагаща­та им се от фондация „Еврика" годишна стипендия.

Статут на специалните именни стипендии на фондация „Еврика"


1.  Специалните именни стипендии на фондация „Ев­рика" се учредяват от Съвета на фондацията и носят имената на видни българи със значим принос в раз­витието на науката и техниката.

2.  Право на кандидатстване за специалните именни стипендии  имат български студенти  в български университети в области, определени с именуване­то на стипендиите, завършили най-малко II курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малко от много добър (5,00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за предстоя­щата учебна година.

3.  Размерът на стипендията се определя от Съвета на фондацията с Основните правила за получаване на стипендии на студенти и ученици от фондация „Ев­рика".

4.  Изпълнителното  бюро  на  фондацията  присъжда стипендията по предложение на утвърдена от него комисия, която провежда конкурси, които включват оценка по документи и провеждане на събеседване с класираните на последния етап.

5.  Студентът, удостоен с именна стипендия за годината получава грамота, която се връчва тържествено на форум на фондацията.

6. Документи за кандидатстване за специалните имен­ни стипендии на фондацията:

 • Заявление на желанието за участие в кон­курса за получаване на именна стипендия на фондация „Еврика" и формуляр по образец.
 • Уверение от университета за успеха по учебни го­дини и записването за новата учебна година.
 • Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни кон­курси, олимпиади и конференции, публи­кации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и др.;
 • Есе на тема ”Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност”.
 1. Срокът за подаване на документите във фондацията е от 1 септември до 15 октомври всяка година.

Именни стипендии на фондация „Еврика"

 

 • За постижения в овладяването на компютърните науки на името на Джон Атанасов
 • За постижения в овладяването на математиката на името на акад. Никола Обрешков
 • За постижения в овладяването на изчислителната математика и математическото моделиране на името на акад. Благовест Сендов
 • За постижения в овладяването на знания в областта на физиката на името на акад. Георги Наджаков
 • За постижения в овладяването на знания в областта на химията и химичните технологии на името на  акад. Ростислав Каишев
 • За постижения в овладяването на знания в медицината и биологията на името на акад. Методи Попов
 • За постижения в овладяването на аграрните науки, включително ветеринарните науки и горското стопанство на името на акад. Дончо Костов
 • За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката, автоматизацията и елект­ротехниката на името на акад. Димитър Мишев
 • За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии на име­то на акад. Ангел Балевски
 • За постижения в овладяването на знания в областта на строителството и архитектурата на името на Кольо Фичето
 • За постижения в овладяването на знания в областта на икономиката на името на акад. Евгени Матеев