По предложение на Студентския съвет, Докладна записка с вх. № 93-03- 53/22.11.2023 г., във връзка с чл. 4, ал. 11 от ПМС № 90/2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации, считано от учебната 2023/2024 година, видовете и размер на стипендиите са определени, както следва:

1. Студенти, приети на места, субсидирани от държавата по смисъла на чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „а“ от ЗВО, в редовна форма на обучение, с успех Отличен 6.00 за предходните два семестъра, а за студентите в първи курс – от предходния зимен семестър, получават стипендия с месечен размер 200.00 лева.

2. Студенти, приети на места, субсидирани от държавата по смисъла на чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „а“ от ЗВО, в редовна форма на обучение, с успех от Отличен 5.90 до 5.99 за предходните два семестъра, а за студентите в първи курс – от предходния зимен семестър, получават стипендия с месечен размер 180.00 лева.

3. Студенти, приети на места, субсидирани от държавата по смисъла на чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „а“ от ЗВО, в редовна форма на обучение, с успех от Отличен 5.50 до 5.89 за предходните два семестъра, а за студентите в първи курс – от предходния зимен семестър, получават стипендия с месечен размер 150.00 лева.

4. Студенти, приети на места, субсидирани от държавата по смисъла на чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „а“ от ЗВО, в редовна форма на обучение, с успех от Много добър 5.00 до 5.49 за предходните два семестъра, а за студентите в първи курс – от предходния зимен семестър, получават стипендия с месечен размер 140.00 лева.

5. Студенти, приети на места, субсидирани от държавата по смисъла на чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „а“ от ЗВО, в редовна форма на обучение, с успех от Добър 4.00 до Мн. добър 4.99 за предходните два семестъра, а за студентите в първи курс – от предходния зимен семестър, получават стипендия с месечен размер 120.00 лева.

6. Студентки майки с дете до 6 години, приети на места, субсидирани от държавата по смисъла на чл. 9, ал. 3, т.6, б. „а“ от ЗВО, в редовна форма на обучение, получават стипендия с месечен размер 120.00 лева. Студентки майки с дете до 6 години, приети на места, субсидирани от държавата по смисъла на чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „а“ от ЗВО, в редовна форма на обучение, със съпруг, който е студент и приет на места, субсидирани от държавата, в редовна форма на обучение, получават стипендия с месечен размер 120.00 лева.

7. Несемейните студенти без двама родители, студентите с трайни увреждания, студентите с двама родители с трайни увреждания, студентите, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция,, получават стипендия с месечен размер 120.00 лева.

8. Студентите по чл. 1, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ПМС № 90/2000 г., обучаващи се в специалност от приоритетни професионални направления, включени в списъка по чл. 9, ал. 8 от Закона за висшето образование, получават стипендия с месечен размер 120.00 лева.

9. Студентите, приети за обучение в годината на придобиване на средно образование в държавни висши училища по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а“ от Закона за висшето образование по специалности от професионални направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Общо инженерство“, получават стипендии в размер 140 лева, когато отговарят на едно от следните условия:

1. Индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература е в 10 на сто от най-високите резултати за страната за учебната година на придобиване на средно образование и индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит или от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация е равен или е над средния за страната резултат от съответния изпит за учебната година на придобиване на средно образование;

2. Индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература е равен или е над средния за страната за учебната година на придобиване на средно образование и индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет математика, физика и астрономия или химия и опазване на околната среда е в 30 на сто от най-високите резултати за страната от съответния държавен зрелостен изпит за учебната година на придобиване на средно образование.