Приложение № 2 към чл. 7 на Постановление № 64 на МС от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности
(Загл. доп. - ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г.)

    № по ред    

   Код на ПН  

   Професионално направление

1.

1.1.

Теория и управление на образованието

2.

1.2.

Педагогика

3.

1.3.

Педагогика на обучението по ...

4.

2.1.

Филология

5.

2.2.

История и археология

6.

2.3.

Философия

7.

2.4.

Религия и теология

8.

4.1.

Физически науки

9.

4.2.

Химически науки

10.

4.3.

Биологически науки

11.

4.4.

Науки за земята

12.

4.5.

Математика

13.

4.6.

Информатика и компютърни науки

14.

5.1.

Машинно инженерство

15.

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

16.

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

17.

5.4.

Енергетика

18.

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиация

19.

5.6.

Материали и материалознание

20.

5.7.

Архитектура, строителство и геодезия

21.

5.8.

Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми

22.

5.9.

Металургия

23.

5.10.

Химични технологии

24.

5.11.

Биотехнологии

25.

5.12.

Хранителни технологии

26.

5.13.

Общо инженерство

27.

6.1.

Растениевъдство

28.

6.2.

Растителна защита

29.

6.3.

Животновъдство

30.

6.4.

Ветеринарна медицина

31.

6.5.

Горско стопанство

32.

8.1.

Теория на изкуствата

33.

8.2.

Изобразително изкуство

34.

8.3.

Музикално и танцово изкуство

35.

8.4.

Театрално и филмово изкуство

36.

9.2.

Военно дело