1. За социална стипендия /по право/ могат да кандидатстват само студенти, редовно обучение, държавна поръчка:

  • несемейни студенти без двама родители;

  • студенти с трайни увреждания;

  • студенти с двама родители с трайни увреждания;

  • студенти с един родител, който е с трайни увреждания /другият е неизвестен или починал/;

  • студенти, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприети мерки за закрила по реда на Закона за закрила на детето – настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция;

  • студентки майки с дете до 6-годишна възраст;

  • студенти бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или родителските права са предоставени на бащата студент;

Студентите в първи курс имат право да кандидатстват за социална стипендия от началото на учебната година.

2. Чуждестранните студенти, приети за обучение по ПМС 103/1993 г. и ПМС 228/1997 г., ако са граждани на Република Албания, Република Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Република Сърбия, получават стипендия за първата година на обучение.

За втората и следващите години на обучение могат да кандидатстват студентите по т.6, които са положили успешно всички изпити по учебен план на специалността, по която се обучават и чийто успех от предходните два семестъра, е не по-нисък от Добър 4,00.

3. Стипендия за специалности от приоритетните професионални направления, включени в списъка по чл. 9, ал. 8 от ЗВО

За стипендия за студенти, обучаващи се в специалности от приоритетните професионални направления, включени в списъка по чл. 9, ал. 8 от Закона за висшето образование, редовна форма на обучение, на места, субсидирани от държавата, могат да кандидатстват само студенти, които са положили успешно всички изпити по учебен план на специалността, по която се обучават, до момента на подаване на документите и чийто среден успех от предходните два семестъра е не по-нисък от Добър 4,00.

Студентите в първи курс нямат право да кандидатстват за стипендия за студенти, обучаващи се в специалности от приоритетните професионални направления, включени в списъка по чл. 9, ал. 8 от ЗВО за зимния семестър.

4. Стипендия на общо основание /по показател „среден семестриален успех“ стипендия по успех/

За стипендия по успех могат да кандидатстват само студенти, редовна форма на обучение, на места, субсидирани от държавата, които са положили успешно всички изпити по учебен план на специалността, по която се обучават, до момента на подаване на документите и чийто среден успех от предходните два семестъра е не по-нисък от Отличен 5,50.

Студентите в първи курс нямат право да кандидатстват за стипендия по успех за зимния семестър.

5. Стипендия на общо основание /по показател „среден семестриален успех и месечен доход на член от семейството на студента за предходните 6 месеца“ стипендия по успех и доход/

За стипендия по успех и доход могат да кандидатстват само студенти, редовна форма на обучение, на места, субсидирани от държавата, които са положили успешно всички изпити по учебен план на специалността, по която се обучават, до момента на подаване на документите и чийто среден успех от предходните два семестъра е не по-нисък от Добър 4,00.

Студентите в първи курс нямат право да кандидатстват за стипендия по успех за зимния семестър.+

6. Студентите, приети за обучение в годината на придобиване на средно образование в държавни висши училища по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "а" от Закона за висшето образование по специалности от професионални направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Енергетика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Материали и материалознание“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Металургия“, „Химични технологии“, „Общо инженерство“, както и по защитената специалност ‚Хидростроителство“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, получават стипендии в размер на 140 лв., когато отговарят на едно от следните условия:

1. индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература е в 10 на сто от най-високите резултати за страната за учебната година на придобиване на средно образование и индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит или от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация е равен или е над средния за страната резултат от съответния изпит за учебната година на придобиване на средно образование. /Виж Приложение 1/

2. индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература е равен или е над средния за страната за учебната година на придобиване на средно образование и индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Математика, Физика и астрономия или Химия и опазване на околната среда е в 30 на сто от най-високи резултати за страната от съответния държавен зрелостен изпит за учебната година на придобиване на средно образование./Виж Приложение 2/